Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące od stycznia do listopada 2008 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Fita (sprawozdawca), Sędziowie WSA Wiesława Achrymowicz,, WSA Jadwiga Pastusiak, Protokolant Sekretarz sądowy Kamil Rutkowski, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 2 lipca 2014 r. sprawy ze skargi J.spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za poszczególne miesiące od stycznia do listopada 2008 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości; III. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz J. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/14

Decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej - O.p.), Dyrektor Izby Celnej (dalej - DIC), po rozpatrzeniu odwołania spółki z o.o. A. (dalej - spółka, strona, skarżąca) od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego (dalej - NUC) z dnia [...] określającej stronie zobowiązanie w podatku akcyzowym za: styczeń 2008 r. w kwocie 2.600 zł, luty 2008 r. w kwocie 5.040 zł, marzec 2008 r. w kwocie 4.520 zł, kwiecień 2008 r. w kwocie 17.240 zł, maj 2008 r. w kwocie 10.160 zł, czerwiec 2008 r. w kwocie 10.980 zł, lipiec 2008 r. w kwocie 11.320 zł, sierpień 2008 r. w kwocie 50.600,00 zł, wrzesień 2008 r. w kwocie 26.020 zł, październik 2008 r. w kwocie 33.920 zł i listopad 2008 r. w kwocie 8.640 zł, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu DIC podał, że decyzją z dnia [...] NUC określił spółce zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące styczeń - listopad 2008 r.

Od powyższej decyzji pełnomocnik strony złożył odwołanie, w którym zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie: art. 121 §1, art. 122, art. 187 §1 i art. 191 O.p., poprzez niezebranie całego materiału dowodowego i nierozpatrzenie zebranego w sprawie materiału dowodowego, błędną jego ocenę, a w rezultacie dokonanie błędnych ustaleń stanu faktycznego w zakresie obrotu olejem opałowym oraz art. 4 ust. 2 pkt 10 i art. 65 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm., dalej - u.p.a.) poprzez ich zastosowanie.

Decyzją z dnia [...] DIC uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał NUC sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Po ponownym przeprowadzeniu postępowania podatkowego, NUC określił stronie zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiące styczeń - listopad 2008 r. w łącznej kwocie 181.040 zł.

Od tej decyzji pełnomocnik strony również złożył odwołanie, w którym ponowił wcześniejsze zarzuty, a dodatkowo zarzucił naruszenie art. 193 § 1, 2 i 4 O.p. poprzez uznanie prowadzonych przez stronę ksiąg za nierzetelne, podczas gdy odzwierciedlają one stan rzeczywisty.

Decyzją z dnia [...] DIC utrzymał w mocy decyzję NUC.

Na powyższą decyzję strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie I SA/Lu 862/12, uchylił zaskarżoną decyzję uznając, że brak w niej uzasadnienia, z którego wynikałby stan faktyczny sprawy.

Uzasadniając obecnie wydaną decyzję, DIC wskazał na ustalenia postępowania podatkowego, podając, że skarżąca w 2008 r. prowadziła działalność gospodarczą m.in. w zakresie handlu olejami opałowymi. Sprzedaż oleju opałowego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą dokumentowana była fakturami VAT, na których umieszczano adnotacje nabywców o przeznaczeniu oleju do celów opałowych. Weryfikacja tych faktur wykazała prawidłowość i rzetelność danych w nich zawartych (faktury wystawione dla B., C. S.C. D. i E.). Sprzedaż oleju opałowego osobom fizycznym ewidencjonowana była natomiast na kasie fiskalnej, a nabywcy składali oświadczenia o przeznaczeniu zakupionego oleju do celów opałowych. Strona przedstawiła 129 oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych, wystawione przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, opiewające na łączną ilość 93.680 litrów. Olej opałowy zużywany był przez stronę również na potrzeby własne - do ogrzewania pomieszczeń firmy. Na podstawie ewidencji zakupów i sprzedaży, paragonów fiskalnych, faktur VAT, oświadczeń nabywców o przeznaczeniu oleju opałowego oraz spisów z natury, dokonano rozliczenia obrotu olejem opałowym w 2008 r. Jeśli chodzi o oświadczenia nabywców o przeznaczeniu oleju opałowego na cele grzewcze, nie zawierają one numerów PESEL i NIP nabywcy, określenia ilości posiadanych urządzeń grzewczych ani miejsca (adresu), gdzie się znajdują, jeżeli jest ono inne niż adres zamieszkania nabywcy, ani wskazania rodzaju i typu urządzeń grzewczych. Dane osobowe zawarte w 105 przedstawionych przez stronę oświadczeniach nie zostały potwierdzone przez właściwe urzędy gminy, urzędy miasta, Terenową Bazę PESEL Izby Celnej, a korespondencja wysłana na podane w nich adresy wróciła z adnotacjami "nie ma takiego adresu", bądź "adresat nieznany". Podanych w oświadczeniach adresów nie potwierdziły też czynności dokonane przez organy policji. Łączna ilość oleju opałowego widniejąca na tych oświadczeniach wynosi 78.120 litrów.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej