Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w 2008r. udziału w nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Małysz, Sędziowie Sędzia WSA Wiesława Achrymowicz (sprawozdawca), Sędzia NSA Anna Kwiatek, Protokolant Specjalista Marta Ścibor, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 stycznia 2014r. sprawy ze skargi E. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia w 2008r. udziału w nieruchomości oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/7

I SA/Lu 1215/13

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej (dalej jako organ) utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...], określającą E. B. (podatnik) wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziału w zabudowanej nieruchomości gruntowej w 2008 r. w kwocie 46.550 zł.

Ze stanu sprawy przyjętego przez organ wynika, że w dniu 22 sierpnia 2008 r. podatnik nabył pod tytułem darowizny udział do ½ części w nieruchomości gruntowej, zabudowanej domem mieszkalnym, położonym w L. przy ul. [...]. Następnie w dniu 12 listopada 2008 r. podatnik sprzedał cały należny mu udział w tej nieruchomości za kwotę 245.000 zł. Podatnik nie złożył deklaracji podatkowej, wykazującej dochód z tytułu tej sprzedaży. Nie złożył również właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia, że spełnia warunki zwolnienia podatkowego, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., tj. do skorzystania z tak zwanej ulgi meldunkowej.

Organ, w tych okolicznościach faktycznych, wyjaśnił, że podatnik nie jest uprawniony skutecznie powoływać się na ulgę meldunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.00.14.176 ze zm. dla stanu prawnego w 2008 r.- w niniejszym uzasadnieniu jako u.p.d.o.f.), ponieważ w terminie do 30 kwietnia 2009 r. nie złożył oświadczenia o spełnieniu wymogów do skorzystania z niej. Takie oświadczenie, zdaniem organu, jest materialnym warunkiem zastosowania rozważanej ulgi meldunkowej stosownie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. Organ nie zgodził się z podatnikiem, że za takie oświadczenie należy uznać akt notarialny, przesłany naczelnikowi urzędu skarbowego, a w którym było podane miejsce zamieszkania podatnika i w treści którego podatnik zobowiązał się do wymeldowania ze sprzedanej nieruchomości w określonym terminie.

Organ zwracał też uwagę, że podatnik nie wykazał kosztów uzyskania przychodu z rozpatrywanej sprzedaży, wymienionych w art. 22 ust. 6d u.p.d.o.f. Darowizna udziału w nieruchomości na rzecz podatnika została dokonana w warunkach zwolnienia od podatku od darowizn. Podatnik nie udokumentował nakładów na darowaną nieruchomość, nie twierdził nawet, by jakiekolwiek nakłady miałyby być przez niego dokonywane.

Wobec powyższego, w ocenie organu, zasadnym było określenie podatnikowi zobowiązania w podatku dochodowym w wysokości 45.000 zł, przy przyjęciu 19 % stawki od dochodu w wysokości 245.000 zł.

W skardze na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej podatnik wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji. Zarzucił naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 126 i ust. 21 u.p.d.o.f. przez określenie wysokości zobowiązania podatkowego w sytuacji spełnienia warunków do zastosowania ulgi meldunkowej; 121 § 1, § 2, art. 122, art. 125 § 1 o.p. i przytoczył treść tych przepisów prawa - zasad postępowania podatkowego.

Strona 1/7