Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2006
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Joanna Tarno Sędziowie Sędzia WSA Tomasz Adamczyk Sędzia WSA Ewa Cisowska - Sakrajda (spr.) Protokolant asystent sędziego Anna Dębowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2012r. sprawy ze skargi Z. G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za rok 2006 - oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] o odmawiające Z. G. zawieszenia postępowania podatkowego wszczętego postanowieniem z dnia [...] w przedmiocie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006r.

W uzasadnieniu tego postanowienia organ drugiej instancji stwierdził, że ustalenia w przedmiocie postępowania toczącego się przed Dyrektorem Izby Skarbowej w Ł. w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu za 2004r. i 2005r. mogą być przydatne w toczącym się postępowaniu w zakresie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów za 2006r. Jednakże są to odrębne postępowania i w każdym z nich organy podatkowe zobowiązane są dokonywać odpowiednich odrębnych ustaleń. Nie ma przeszkód by organy w jednym postępowaniu korzystały z materiałów dowodowych zebranych w innym postępowaniu. Nie zwalnia to jednak ani strony postępowania, ani organów skarbowych ze szczegółowego przedstawiania i gromadzenia dowodów w każdym z tych postępowań. Prowadzenie postępowania podatkowego w niniejszej sprawie nie jest w żaden sposób uzależnione od przyszłego rozstrzygnięcia spraw toczących się w postępowaniach odwoławczych przed Dyrektorem Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenia podatku z nieujawnionych źródeł przychodu za 2004r. i 2005r.

W skardze na powyższe postanowienie Z. G. wniósł o jego uchylenie wraz z poprzedzającym je postanowieniem organu pierwszej instancji oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego, według norm przepisanych.

Zaskarżonemu postanowieniu skarżący zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 201 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez błędną wykładnię, zakładającą, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji nie jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, podczas gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji w sprawie postępowania podatkowego w przedmiocie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajduiących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006r. jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienie wstępnego obejmującego wysokość dochodów podatnika uzyskanych przez niego w latach 2005 i 2004 - bezpośrednio poprzedzających to postępowanie - przez Dyrektora Izby Skarbowej występującego w tych postępowaniach jako inny organ.

Zdaniem skarżącego, Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. powinien był uwzględnić zażalenie na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] w sprawie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach podatnika za 2006r., ponieważ poczynienie prawidłowych ustaleń faktycznych w trwającym postępowaniu w sprawie dochodów podatnika z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006r. zależy od prawidłowego ustalenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. źródeł dochodów podatnika za 2004r. oraz źródeł dochodów podatnika za 2005r., stanowiących przedmiot odrębnych i niezakończonych postępowań podatkowych. Prawidłowe określenie źródeł dochodów za 2004r. oraz źródeł dochodów za 2005r. warunkuje możliwość prawidłowego rozstrzygnięcia merytorycznego w postępowaniu w sprawie dochodów podatnika z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006r. Z kolei dowolne, a nie wszechstronne ustalenia organu podatkowego w przedmiocie dochodów podatnika uzyskanych przez niego w latach 2004 - 2005 doprowadzą do nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego w niniejszym postępowaniu za 2006r., a w rezultacie do błędnego rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Na podstawie postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] określenie - w toczącym się postępowaniu odwoławczym w przedmiocie nieujawnionych źródeł przychodów za 2004r. - wysokości dochodów uzyskiwanych przez podatnika oraz jego małżonka z gospodarstwa rolnego, nastąpi po wydaniu opinii przez wyznaczonego rzeczoznawcę ze Stowarzyszenia A. Specyfika źródeł dochodów podatnika wymaga zatem sięgania do wiadomości specjalnych, a wyliczenie wartości dochodu rolniczego podatnika w powyższym postępowaniu za 2004r. umożliwi dopiero prawidłowe ustalenie wysokości dochodów podatnika w 2005r. oraz w niniejszym postępowaniu. Potwierdzenie powyższych twierdzeń znajduje wyraźne odzwierciedlenie w postanowieniu Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...], w którym zawiadamiając o niemożności rozpoznania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...], ustalającej zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, organ ten wskazał, że "przed wydaniem decyzji w niniejszej sprawie, konieczne jest rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie nieujawnionych źródeł przychodów za 2004r." Po upływie ponad roku od daty złożenia przez podatnika pierwszego wniosku o zawieszenie postępowania podatkowego za 2006r. z dnia 23 lutego 2011r., postępowanie w sprawie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004r. nadal nie zostało zakończone, a stan niepewności prawnej podatnika, co do ustaleń podejmowanych przez organy podatkowe i ich wpływu na inne postępowania podatkowe niezmiennie trwa. Fakt niewniesienia środka zaskarżenia na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] podyktowany został wówczas wyłącznie otrzymaniem obietnicy niezwłocznego zakończenia postępowania podatkowego za 2004r. prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w S., a następnie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Ł.

Strona 1/3