Sprawa ze skargi na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-P. w Ł. w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2014 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski Sędziowie: Sędzia NSA Anna Świderska Sędzia NSA Bogusław Klimowicz (spr.) Protokolant: Sekretarz sądowy Dominika Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-P. w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2014 r. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł.-P. postanowił przedłużyć A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. termin dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2014 r. w kwocie 150.680 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w zakresie nabycia towarów handlowych i weryfikacji dostaw wewnątrzwspólnotowych. Przewidywany termin zwrotu ustalono na 31 maja 2015 r.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że w deklaracji VAT-7 podatnik wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 228.850 zł, w tym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni kwotę 160.680 zł.

W deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 r. wykazano po stronie podatku należnego:

- wewnątrzwspólnotową dostawę towarów z podstawą opodatkowania -

8.115.763 zł;

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z podstawą opodatkowania -

7.256.011 zł;

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podatek należny - 1.668.882 zł;

- import usług z podstawą opodatkowania - 328.498 zł;

- import usług - podatek należny - 75.555 zł;

- razem podatek należny - 1.785.768 zł po stronie podatku naliczonego:

- nabycie towarów i usług zaliczanych do środków trwałych pozostałych - wartość netto 19.640 zł;

- nabycie towarów i usług zaliczanych do środków trwałych pozostałych - podatek naliczony - 4.517 zł;

- nabycie towarów i usług pozostałych wartość netto - 8.044.042 zł;

- nabycie towarów i usług pozostałych - podatek naliczony - 1.850.130 zł;

- podatek naliczony do odliczenia - 2.014.618 zł.

Następnie organ przytoczył treść art. 87 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej "ustawa o VAT") i wskazał, że na podstawie upoważnienia z dnia 23 kwietnia 2014 r. wszczął wobec spółki czynności kontrolne w sprawie określenia prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2014 r. oraz zasadności zwrotu podatku. W wyniku weryfikacji dokumentacji podatkowej w postaci rejestrów zakupu i sprzedaży stwierdzono występowanie tych samych kontrahentów, co w toku prowadzonych wcześniej czynności kontrolnych dotyczących określenia prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2013 r. oraz zasadności ich zwrotu.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że konieczne jest przeprowadzenie czynności wyjaśniających w zakresie dostaw wewnątrzwspólnotowych, importu usług, nabycia towarów i usług na terenie kraju oraz nabyć wewnątrzwspólnotowych towarów za okres od stycznia do maja 2013 r. W trakcie kontroli za ww. miesiąc w dniach od 2 do 12 lipca 2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł. - P. skierował zapytania do organów administracji podatkowej właściwej dla kontrahentów unijnych o weryfikację zawieranych transakcji WNT i WDT w okresie od stycznia do maja 2013 r. Do dnia wydania kwestionowanego postanowienia nie otrzymano wszystkich odpowiedzi. Zdaniem organu zebrany dotychczas w toku kontroli materiał nie pozwalał w ocenie organu jednoznacznie stwierdzić, czy wykazany w deklaracji VAT-7 za styczeń 2014 r. zwrot podatku jest zasadny.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Naczelnik Urzędu Skarbowego