Sprawa ze skargi na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-P. w Ł. w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2013 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski Sędziowie: Sędzia NSA Anna Świderska Sędzia NSA Bogusław Klimowicz (spr.) Protokolant: Sekretarz sądowy Dominika Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi "A" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-P. w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za styczeń 2013 r. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia [...] r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł.-P. postanowił przedłużyć A Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. termin dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiąc styczeń 2013 r. w kwocie 74.000 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w zakresie nabycia towarów handlowych i weryfikacji dostaw wewnątrzwspólnotowych. Przewidywany termin zwrotu ustalono na 31 maja 2015 r.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że w deklaracji VAT-7 (jak i korekcie deklaracji) podatnik wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 74.159 zł, w tym do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni kwotę 74.000 zł.

W deklaracji korygującej VAT-7 za miesiąc styczeń 2013 r. wykazano po stronie podatku należnego:

- dostawę towarów z podstawą opodatkowania - 3.910.087,00 zł;

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z podstawą opodatkowania -

4.149.783,00 zł;

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podatek należny - 954.450,00 zł;

- import usług z podstawą opodatkowania -125.235,00 zł.

- import usług - podatek należny - 28.804,00 zł.

- razem podatek należny - 983.254,00 zł po stronie podatku naliczonego:

- nabycie towarów i usług pozostałych - wartość netto 4.478.913,00 zł;

- podatek naliczony do odliczenia - 1.057.413,00 zł.

Następnie organ przytoczył treść art. 87 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej "ustawa o VAT") i wskazał, że na podstawie upoważnień z dnia 8 i 15 kwietnia 2013 r. wszczął wobec spółki czynności kontrolne w sprawie określenia prawidłowości rozliczenia z budżetem z tytułu podatku od towarów i usług za miesiąc styczeń 2013 r. oraz zasadności zwrotu podatku.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że konieczne jest przeprowadzenie czynności wyjaśniających w zakresie dostaw wewnątrzwspólnotowych, importu usług, nabycia towarów i usług na terenie kraju oraz nabyć wewnątrzwspólnotowych towarów.

W trakcie kontroli za miesiąc styczeń 2013r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł. - P. skierował zapytania do właściwego urzędu skarbowego z prośbą o przeprowadzenie czynności sprawdzających u kontrahentów oraz do organów administracji podatkowej właściwej dla kontrahentów unijnych o weryfikację zawieranych transakcji WNT i WDT. Do dnia 25 czerwca 2014 r. nie otrzymano odpowiedzi. Jednocześnie zebrany dotychczas w toku kontroli materiał nie pozwalał w ocenie organu jednoznacznie stwierdzić, czy wykazany w deklaracji VAT-7 za styczeń 2013 r. zwrot podatku jest zasadny.

Pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. spółka wezwała Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-P. do usunięcia naruszenia prawa polegającego na nieuzasadnionym przedłużaniu terminów zwrotu podatku wynikającego z deklaracji VAT-7. W piśmie z dnia 5 marca 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Ł.-P. uznał złożone wezwanie za bezzasadne.

W skardze na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-P. z dnia [...]r. spółka A wniosła o jego uchylenie podnosząc zarzuty naruszenia art. 87 ust. 2 ustawy o VAT oraz art. 121 § 1, art. 122, art. 125 § 1 art. 187 § 1 a także art. 217 § 2 i art. 210 § 4 w zw. z art. 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm., dalej "O.p.").

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Naczelnik Urzędu Skarbowego