Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty nabycia, za rok 2008 oraz określenie zobowiązania podatkowego w tym podatku za 2008 rok
Sentencja

Dnia 15 września 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział I w składzie następującym: Przewodnicząca sędzia NSA Bogusław Klimowicz Sędziowie sędzia WSA Ewa Cisowska-Sakrajda (spr.) sędzia WSA Tomasz Adamczyk Protokolant asystent sędziego Adrian Król po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 września 2011 roku sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty nabycia, za rok 2008 oraz określenie zobowiązania podatkowego w tym podatku za 2008 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...], Nr [...]; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na rzecz strony skarżącej kwotę 2817 (dwa tysiące osiemset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/5

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. decyzją z dnia [...] r. Nr [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...] roku Nr [...] odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia za rok 2008 w kwocie 12.192,00 zł oraz określającą M. W. zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat w kwocie 12.192,00 zł.

W uzasadnieniu tej decyzji, przedstawiając stan faktyczny, podał, iż w toku postępowania podatkowego ustalono, że aktem notarialnym z dnia [...] r. (Repertorium A Nr [...] ) skarżący dokonał wspólnie z żoną S. K. - W. odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Ł. przy ulicy A 54 m. 33, za kwotę 410.000,00 zł oraz spółdzielczego własnościowego prawa do garażu Nr 14, usytuowanego przy ulicy A 54, za kwotę 40.000,00 zł. Prawa te zostały przez skarżącego i żonę S. K. -W. nabyte w dniu [...] r. Podatnik w Urzędzie Skarbowym Ł. -P. w dniu [...] r. złożył oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających go do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, oraz oświadczenie, że w zbywanym lokalu mieszkalnym na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, zameldowana była jego żona, po czym wystąpieniem z dnia [...] r. złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty w wysokości 12.192,00 zł.

Wszczęte przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. postanowieniem z dnia [...] r. [...] postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości za rok 2008, ujawniło, zdaniem organu, że skarżący nie spełnił warunków określonych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 339 ze zm.), zwanej dalej pdf, dlatego Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. decyzją z dnia [...] r. Nr [...] odmówił skarżącemu stwierdzenia nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty nabycia, za rok 2008 w kwocie 12.192,00 zł oraz z urzędu określił zobowiązanie podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat od daty nabycia, za rok 2008 w kwocie 12.192,00 zł.

Po rozpoznaniu odwołania od tej decyzji, Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., decyzją z dnia [...] r. Nr [...], utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, stwierdzając w uzasadnieniu, że przedmiot postępowania odwoławczego sprowadza się de facto do ustalenia możliwości skorzystania ze zwolnienia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (nabytej w roku 2007), na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 w związku z art. 21 ust. 22 pdf, w przypadku zameldowania tylko jednego z małżonków w zbywanym lokalu mieszkalnym na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

Strona 1/5