Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie złożonego odwołania w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 r. do prawomocnego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd administracyjny
Sentencja

Dnia 28 lipca 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Janicki Sędziowie: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda (spr.) Sędzia WSA Joanna Tarno po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 28 lipca 2020 r. sprawy ze skargi A Spółki z o.o. z siedzibą w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] 2020 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie złożonego odwołania w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 r. do prawomocnego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd administracyjny 1. uchyla zaskarżone postanowienie; 2. zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. na rzecz strony skarżącej kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/4

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lutego 2020 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy swoje postanowienie z dnia [...] listopada 2019 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie złożonego odwołania od decyzji Naczelnika Ł. Urzędu Celno - Skarbowego w Ł. z dnia [...] stycznia 2018 r. w przedmiocie rozliczenia podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 r. do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd administracyjny.

Organ wskazał, że Naczelnik Ł. Urzędu Celno - Skarbowego w Ł. decyzją z dnia [...] stycznia 2018 r. określił A Spółce z o.o. w Ł. kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do odliczenia w następnym okresie rozliczeniowym za styczeń 2012 r., zobowiązanie w podatku od towarów i usług za luty - grudzień 2012 r. oraz ustalił obowiązek zapłaty podatku z tytułu wystawienia faktur nie dokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jed. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm. - dalej jako "ustawa o VAT") za sierpień - grudzień 2012 r.

Od powyższego rozstrzygnięcia strona złożyła odwołanie.

Naczelnik Urzędu Celno - Skarbowego w Ł. decyzją z dnia [...] stycznia 2018 r. określił Spółce zobowiązanie w podatku akcyzowym za styczeń - listopad 2012 r. Od tego rozstrzygnięcia strona także złożyła odwołanie.

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2019 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. uchylił rozstrzygnięcie organu I instancji z dnia [...] stycznia 2018 r. w części dotyczącej zobowiązania w podatku akcyzowym za okresy rozliczeniowe od stycznia do czerwca 2012 r. z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy 3.251,08 litrów dodatków do paliw silnikowych o kodzie CN 3811 90 00 i w tym zakresie orzekł co do istoty, natomiast w pozostałym zakresie utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na powyższą decyzję organu odwoławczego.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. uznał, iż rozstrzygnięcie przez sąd w powyższej sprawie dotyczy kwestii zagadnienia wstępnego, gdyż podstawa opodatkowania podatkiem VAT obejmuje podatek akcyzowy a ostateczna wysokość tego podatku uzależniona jest od sposobu zakończenia postępowania toczącego się przed sądem. Zatem, w ocenie organu, rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej wysokości podatku akcyzowego jest zagadnieniem wstępnym.

Z powyższych względów, zgodnie z treścią art. 201 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jed. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm. - dalej jako "o.p."), zdaniem organu, zaistniały przesłanki do zawieszenia postępowania dotyczącego podatku od towarów i usług do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w sprawie podatku akcyzowego.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej