Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru należności celnych
Tezy

Strona postępowania nie jest zwolniona od współudziału w realizacji obowiązków wynikających z art. 7 i art. 77 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Teresy B. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 22 grudnia 1997 r. (...) w przedmiocie wymiaru należności celnych - oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/5

W dniu 23 maja 1997 r. skarżąca Teresa B. wprowadziła na polski obszar celny samochód osobowy marki Mercedes DB 350 SD.

Dnia 10 czerwca 1997 r. w Urzędzie Celnym w Ł. skarżąca zgłosiła do odprawy celnej ostatecznej samochód osobowy marki Mercedes 350 SD, który nabyła w Niemczech, tj. w drodze z Anglii do Polski. Samochód ten korzystał z tzw. czerwonych numerów rejestracyjnych /Fahrzeugschein für Fahrzeug mit rotem Kennzeichen/. Dyrektor Urzędu Celnego w Ł. odmówił uznania tego pojazdu za przedmiot, który można zwolnić z cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne /Dz.U. 1994 nr 71 poz. 312/, kwestionując jego użytkowanie przez skarżącą.

W dniu 10 czerwca 1997 r. Dyrektor Urzędu Celnego w Ł. decyzja zawartą w dowodzie odprawy celnej nr 263681 wymierzył skarżącej należności celne od przedmiotowego samochodu z uwagi na brak podstaw do uznania pojazdu za wolny od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. "a" ustawy - Prawo celne.

Od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w Ł. skarżąca złożyła odwołanie, w którym wniosła o uchylenie decyzji i uznanie samochodu za wolny od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. "a".

Decyzją (...) z dnia 22 grudnia 1997 r. Prezes Głównego Urzędu Ceł utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w Ł.

Z zaświadczenia Konsulatu Generalnego RP w Londynie wynikało, że skarżąca przebywała czasowo w Wielkiej Brytanii od dnia 29 kwietnia 1994 r. do dnia 10 maja 1997 r. za zgodę miejscowych władz.

Teresa B. przedmiotowy samochód zakupiła w dniu 21 maja 1997 r. w niemieckiej firmie Hs Automobile Heinz Spikermann Import - Eksport pojazdów powypadkowych na terenie Niemiec.

W myśl art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. "a" Prawa celnego warunkiem uznania towaru za wolny jest użytkowanie go przed przyjazdem do Polski.

Skarżąca wyjaśniła, że samochód został zakupiony w drodze powrotnej do Polski w celu realizacji przesiedlenia się do Polski.

Pojazd posiadał dowód rejestracyjny dla pojazdów z czerwonymi tablicami rejestracyjnymi ważny od dnia 16 kwietnia 1997 r. do dnia 15 kwietnia 1998 r.

Z akt sprawy wynika jednak, iż przedmiotowy samochód został wprowadzony na Polski obszar celny na lawecie jako samochód uszkodzony.

Samochód osobowy marki Mercedes DB 3505D zakupiony został w dniu 21 maja 1997 r. w stanie uszkodzonym, co - w świetle braku protokołu z wypadku - wyjaśnia - zdaniem organu celnego - fakt wprowadzenia samochodu na polski obszar celny na lawecie.

Od decyzji organu II instancji pełnomocnik Teresy B. złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zaskarżonym decyzjom zarzucił:

- naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy poprzez uznanie, że nie ma zastosowania art. 14 ust. 1 pkt 7 lit. "a" Prawa celnego, mimo zaistnienia przewidzianych tym przepisem przesłanek;

- naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy /art. 77 w zw. z 75 i art. 80 Kpa/, poprzez zebranie w sposób nie wyczerpujący materiału dowodowego, a nadto dokonanie dowolnej, a nie swobodnej oceny;

Strona 1/5