Skarga T. spółka komandytowa w K. , na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia: WSA Bogusław Wolas (spr.) Sędziowie: WSA Jarosław Wiśniewski WSA Urszula Zięba Protokolant: Julia Mejer po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 grudnia 2021 r. spraw ze skargi T. spółka komandytowa w K. , na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr [...] ze skargi Z. Ć., na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr [...] ze skargi M. K., na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr [...] ze skargi P. W., na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr [...] ze skargi K. R., na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych I. uchyla interpretacje indywidualne z dnia 19 kwietnia 2021 r. w zaskarżonym zakresie, II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz każdego ze skarżących kwoty po 697 zł ( sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/13

Zaskarżonymi do WSA w Krakowie jednobrzmiącymi interpretacjami z 19 kwietnia 2021 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko każdego z wnioskodawców: T. S. K. P. Z. Ć. J. G. sp. k. w K., Z. Ć., M. K., P. W. oraz K. R., przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* pomniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki i podatku należnego od dochodu Spółki, za dotychczasową część roku obrotowego (podatkowego)

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - za nieprawidłowe,

* realizacji prawa do pomniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego przez złożenie przez Wnioskodawcę wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz zwrot takiej nadpłaty na rzecz Wnioskodawcy przez właściwy urząd skarbowy (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - za prawidłowe,

* pomniejszenia zryczałtowanego podatku dochodowego po dniu złożenia przez

Spółkę rocznego zeznania podatkowego, od wypłat tytułem udziału w zysku Spółki, w tym również wypłat tytułem zaliczek na poczet zysku za bieżący rok obrotowy

(podatkowy) lub na poczet zysku za lata następne, aż do wyczerpania całej kwoty pomniejszenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) za nieprawidłowe.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawcy wskazali, że są komplementariuszami spółki T. S., K. P., Z. Ć., J. G. Spółka komandytowa (dalej: Spółka), która prowadzi wyłącznie działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawnych. Wspólnikami Spółki (komplementariuszami i komandytariuszami) są wyłącznie osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające rezydencję podatkową w Polsce. Komplementariuszami Spółki są wyłącznie osoby posiadające uprawnienia adwokata lub radcy prawnego. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Spółka prowadzi pełną księgowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2123, dalej Ustawa Zmieniająca), wprowadziła od dnia 1 stycznia 2021 r. opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz wprowadziła nowe zasady opodatkowania przychodów (dochodów) wspólników spółek komandytowych, w tym w szczególności komplementariuszy takiej spółki.

Korzystając z uprawnienia przewidzianego w art. 12 ust. 2 Ustawy Zmieniającej, Spółka postanowiła, że przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą, będą stosowane do Spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w Spółce począwszy od dnia 1 maja 2021 r. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia Spółka zawiadomiła właściwy urząd skarbowy. Stosowne zawiadomienie zostało również przesłane przez Wnioskodawcę do właściwego urzędu skarbowego. Tym samym, Spółka uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 maja 2021 r. i od tego też dnia przychody (dochody) wspólników Spółki z tytułu udziału w zysku Spółki (w tym przychody/dochody Wnioskodawców) będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad przewidzianych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.; dalej: "u.p.d.o.f.") w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r., a wynikającym z Ustawy Zmieniającej.

Strona 1/13