Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia: WSA Wiesław Kuśnierz Sędzia: WSA Maja Chodacka (spr.) Sędzia: WSA Agnieszka Jakimowicz Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Boczkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2017 r. sprawy ze skargi Zarządu Cmentarzy Komunalnych w K. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 marca 2017 r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - skargę oddala -

Uzasadnienie strona 1/8

Strona skarżąca Z. C. K. w K. złożyła wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i osiąga dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono stan faktyczny, z którego wynikało, iż Wnioskodawca jest samorządowym zakładem budżetowym. W każdym kolejnym roku kalendarzowym (pokrywającym się z rokiem podatkowym) Wnioskodawca - jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - rozpoznawał przychód, koszty uzyskania przychodu a w konsekwencji dochód lub stratę w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016r., poz. 1888 ze zm., dalej: " ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych"). Wnioskodawca - po zapoznaniu się z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015r. (sygn. akt I FPS 4/15), zwanej dalej uchwałą NSA, nabrał wątpliwości, czy może być uznany za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Wątpliwości te wynikają z faktu, że samorządowy zakład budżetowy, w świetle powołanej uchwały NSA nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej, nie ma zdolności osiągania własnych przychodów a tym samym nie jest możliwe aby samorządowy zakład budżetowy miał zdolność osiągania dochodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie, czy Wnioskodawca osiąga dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, jako samorządowy zakład budżetowy nie osiąga dochodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów (...).

Z ust. 2 powołanego art. 1 wynika, że przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (...). Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Jednakże, art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czytany łącznie z ust. 1 nie pozostawią wątpliwości, że Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych tylko w przypadku osiągnięcia dochodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa ta reguluje bowiem opodatkowanie dochodów. Jeżeli więc jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - taka jak Wnioskodawca - tych dochodów nie osiąga to nie może być uznana za podatnika podatku dochodowego.

Strona 1/8