skarg Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, na decyzje SKO, w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2011, 2012, , ,
Sentencja

|Sygn. akt I SA/Kr 642/15 | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski (spr.), Sędzia: WSA Maja Chodacka, Sędzia: WSA Urszula Zięba, Protokolant: sekr. sąd. Anna Boczkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca 2015 r., sprawy ze skarg Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia 3 lutego 2015 r. Nr [...],[...], w przedmiocie podatku od nieruchomości za lata 2011, 2012, , , - skargi oddala -,

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/14

Burmistrz Miasta C. decyzjami z dnia 25 sierpnia 2014 r. znak [...] i [...] po ponownym rozpatrzeniu spraw, określił Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej (dalej powoływane również jako RZGW) wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2011 rok na kwotę 819.576,00 zł. i za 2012 r. na kwotę 823.719,00 zł. Podatkiem objęto grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. 52.218 m2 (styczeń 2011 r.) i o pow. 53.018 m2 (okres luty-grudzień 2011r. i 2012r.), grunty pozostałe o pow. 5.200 m2, budynki mieszkalne o pow. użytkowej 960,60 m2, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. użytkowej 2.446,50 m2 oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wartości 36.236.886,00 zł.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podniesiono, że w deklaracji na podatek od nieruchomości za rok 2011 i 2012r. posiadane przez Podatnika grunty, budynki i budowle nie zostały objęte stawką właściwą dla przedmiotów opodatkowania związanych z działalnością gospodarczą, lecz zastosowano w stosunku do nich stawki dla gruntów i budynków pozostałych. Organ podatkowy wyjaśnił między innymi, że przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, iż Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, posiada w zarządzie nieruchomości Skarbu Państwa, tj. grunty, budynki i budowle (zaporę wodną i budowle związane z elektrownią wodną Dobczycach). Po likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, nadal zarządza elektrownią wodną przy zaporze w D. która służy produkcji i sprzedaży energii elektrycznej wcześniej firmie E. sp. z o.o., a od 11.03.2011 r. firmie T. sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 30.04.2008 r. W ocenie organu podatkowego przedmiotowa działalność jest działalnością gospodarczą, ponieważ ma charakter zarobkowy i usługowy, jest wykonywana odpłatnie na rzecz innych podmiotów, w sposób zorganizowany przez odpowiednie umowy, podporządkowany zasadzie racjonalnego gospodarowania, ciągły. Uzasadniając swoje stanowisko Burmistrz Gminy i Miasta D. powołał się na orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2009 r. III SA/Po 374/08, i uznał, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej K. uczestniczy w obrocie gospodarczym, mimo że działalność ta nie jest prowadzona w formie zorganizowanego przedsiębiorcy. Również względy wynikające z konstytucyjnej zasady równości podmiotów wobec prawa (wobec przedsiębiorców prowadzących podobną działalność) oraz wzgląd na zasadę uczciwej konkurencji, przemawiają za tym, aby dla celów podatku od nieruchomości uznać przedmiotową działalność za działalność gospodarczą. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w K. jest państwową jednostką budżetową, która działa w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa. Fakt ten nie przekreśla możliwości potraktowania działalności prowadzonej w elektrowni wodnej w D., jako działalności gospodarczej. Oznacza jedynie, iż jest to działalność gospodarcza Skarbu Państwa. Dlatego też Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, jako jednostka budżetowa Skarbu Państwa, w związku z prowadzoną działalnością powinien opłacać podatek od nieruchomości według stawek określonych w art. 5 ust.l pkt 1 lit a, ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 1 pkt 3 i odprowadzać na rachunek gminy, pomimo, iż uzyskiwane ze sprzedaży energii elektrycznej środki są odprowadzane do budżetu Państwa. Podkreślono przy tym , iż nie jest to ten sam budżet, gdyż podatki lokalne stanowią dochód samorządu terytorialnego, a nie dochód Skarbu Państwa. W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji zostały ponadto omówione szczegółowo kwestie związane z ustaleniem podstawy opodatkowania.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze