Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych, Świadczeń Pracowniczych,
Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 577/10 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2010r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Stanisław Grzeszek, Sędziowie: WSA Agnieszka Jakimowicz (spr.), WSA Urszula Zięba, Protokolant: Daniel Marzec, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2010 r., sprawy ze skargi M. P., na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 19 lutego 2010 r. Nr [...], w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych, Świadczeń Pracowniczych, - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji -

Uzasadnienie strona 1/11

Decyzją z dnia 20 października 2009 r., nr [...] Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił M. P. umorzenia należności za osobę prowadzącą działalność gospodarczą w łącznej kwocie 6.837,58 zł, w której mieściły się należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, odsetki oraz koszty upomnienia.

Ponadto organ ZUS, działając na podstawie art. 105 § 1 k.p.a., umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w zakresie umorzenia należności z tytułu składek:

1. za pracowników w części finansowanej przez płatnika obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia;

2. za pracowników w części finansowanej przez ubezpieczonych obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz odsetki za zwłokę.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania organ rentowy zaznaczył, że przepisy art. 28 ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.) mają zastosowanie wyłącznie do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami tych składek, zatem nie można ich stosować do pracowników. Natomiast zgodnie z art. 30 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do składek finansowanych przez ubezpieczonych nie będących ich płatnikami nie stosuje się art. 28 cytowanej ustawy. W związku z powyższym stało się konieczne umorzenie postępowania w zakresie należności za pracowników w części finansowanej przez płatnika oraz w części finansowanej przez ubezpieczonych.

Decyzja ta zapadła w następującym stanie faktycznym sprawy.

Wnioskiem z dnia 6 lipca 2009 r. M. P. zwróciła się z prośbą o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych należności składkowych, jednocześnie informując, iż dowody świadczące o jej trudnej sytuacji znajdują się już w posiadaniu Zakładu. We wniosku zobowiązana zaznaczyła, iż pragnie skorzystać z pomocy de minimis. Zaznaczyła, iż żyje obecnie tylko z renty, która nie starcza jej zawsze na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych, a ponadto jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Organ ZUS wziął zatem pod uwagę dowody załączone do wcześniejszych wniosków M. P., takie jak: kserokopię karty wypisowej ze szpitala z dnia 8 marca 2007 r., kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z dnia 1 kwietnia 2008 r., kserokopie zaświadczeń z MOPS w W. z dnia 30 stycznia 2009 r. i 5 czerwca 2009 r. o wysokości uzyskanej pomocy społecznej w 2008 r. oraz 2009 r., faktury na zakup leków wystawione na zobowiązaną oraz jej męża - A. P., kserokopię decyzji MOPS w W. z dnia 11 lutego 2008 r. o udzieleniu zasiłku celowego, kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności A. P. z dnia 4 marca 2008 r., kwestionariusz o stanie majątkowym i możliwościach płatniczych z dnia 5 czerwca 2009 r. oraz pisma zobowiązanej z dnia 30 marca 2009 r., 13 maja 2009 r., 5 czerwca 2009 r. i 27 kwietnia 2009 r.

Ponadto ZUS pismem z dnia 13 lipca 2009 r. poinformował stronę o prawie od czynnego udziału w postępowaniu, w tym o możliwości uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty, o możliwości złożenia nowego kwestionariusza w przypadku zmiany sytuacji materialnej bądź osobistej, a także zwrócił się z zapytaniami odnośnie do otrzymanej przez przedsiębiorcę pomocy de minimis.

Strona 1/11