Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.
Sentencja

|Sygn. akt I SA/Kr 567/15 | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Paweł Dąbek, Sędziowie: WSA Piotr Głowacki, WSA Agnieszka Jakimowicz (spr.), Protokolant: st.sekr.sąd. Bożena Piątek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2015 r., sprawy ze skargi J. H., E. J.-H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 19 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. - skargę oddala -

Uzasadnienie strona 1/15

Decyzją z dnia 19 stycznia 2015 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołania E. J. - H. i J. H., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. z dnia 31 października 2014 r. o nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. w kwocie 20.272 zł oraz stwierdzenia nadpłaty w tymże podatku w kwocie 6.267,16 zł.

W uzasadnieniu przedmiotowego rozstrzygnięcia podniesiono, że podatnik J. H. w 2011 r. prowadził działalność gospodarczą na terytorium Polski, Francji i Szwajcarii. Działalność gospodarcza prowadzona w Polsce polegała na zakupie materiałów wykorzystywanych do wykonywanych usług remontowo-budowlanych na terenie Francji, narzędzi niezbędnych do wykonywania usług, zakupie usług reklamowych niezbędnych do działalności firmy: banerów, ulotek, reklam gazetowych, drukowanych folderów reklamowych i prowadzeniu rozmów z podwykonawcami będącymi obywatelami Polski i zamieszkałymi w Polsce, organizowaniu logistyki związanej z działalnością gospodarczą. Natomiast wykonywanie działalności gospodarczej we Francji polegało na świadczeniu usług remontowo-budowlanych, tj. prac związanych z remontami budynków mieszkalnych polegających na montażu stolarki okiennej, układaniu fliz, wykładzin, parkietów, malowaniu pomieszczeń i elewacji, remontach łazienek, kuchni, wykonaniu tarasów, montażu rolet zewnętrznych okien i drzwi - głównie dla klientów prywatnych.

W dniu 27 marca 2012 r. E. J. - H. i J. H. złożyli w Urzędzie Skarbowym w B. zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011 PIT-36, w którym wykazali podatek należny w wysokości 17.297 zł.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. po przeprowadzonej kontroli podatkowej wszczął postępowanie podatkowe w sprawie prawidłowości rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

Z protokołu kontroli podatkowej przeprowadzonej w dniach 14 lutego 2013 r. - 29 kwietnia 2013 r. wynikało, że w 2011 r. J. H. wykonywał usługi remontowo - budowlane na terytorium Francji na łączną kwotę 410.295,82 euro i na terytorium Szwajcarii na łączną kwotę 12.824,49 euro. Na podstawie zeznań podatnika złożonych w dniu 14 lutego 2013 r. i 12 lipca 2013 r. w charakterze strony, jego pisma z dnia 26 marca 2013 r., jak również zeznań w charakterze świadka E. J. - H. z dnia 14 czerwca 2012 r. oraz mając na względzie art. 3 ust. 1 i 1a oraz 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik US w B. przyjął, że był uprawniony do weryfikacji rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. J. H. i E. J.-H., gdyż miejsce zamieszkania J. H. znajduje się na terytorium Polski. W Polsce znajduje się jego centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) i przebywa w tym kraju dłużej niż 183 dni w roku. Na terytorium Francji jak i Szwajcarii J. H. nie posiada zakładu, to jest miejsca zarządzania, filii, biura, w którym prowadzona jest działalność handlowa, zakładu fabrycznego, warsztatu, kopalni, kamieniołomu albo innego miejsca wydobywania bogactw naturalnych. Prowadzone przez J. H. prace remontowo-budowlane na terytorium Francji i Szwajcarii trwają krócej niż 12 miesięcy (każda z osobna). Miejsce zarządzania i biura związane z prowadzoną przez J. H. pozarolniczą działalnością gospodarczą znajdują się na terytorium Polski. Zatem uznano, że w 2011 r. J. H. był polskim rezydentem podatkowym i podlegał obowiązkowi podatkowemu od całości swoich przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług remontowo-budowlanych bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Strona 1/15