Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej, w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości, ,
Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 2887/02 | | WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 maja 2006r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Długosz - Ślusarczyk, Sędziowie: WSA Anna Znamiec (spr), Asesor WSA Jarosław Wiśniewski, Protokolant: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 maja 2006r., sprawy ze skargi G.S., na decyzję Izby Skarbowej, z dnia 8 listopada 2002r Nr[...], w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości, , I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji., II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej koszty postępowania w kwocie [...] zł ( [...] złotych).,

Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...].2002 r. Nr [...] Drugi Urząd Skarbowy określił G. S. zaległość w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996 r. w kwocie [...] zł z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości. W dniu [...] .1996 r. A.i G. S. dokonali sprzedaży nieruchomości położonej w [...] przy ul. [...] za kwotę [...] zł przed upływem 5 lat od daty nabycia tej nieruchomości. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie jest źródłem przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10 % uzyskanego przychodu. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży, chyba że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży. A. i G. S. złożyli stosowne oświadczenie o przeznaczeniu kwoty przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu [...] 1998 r. G. S zawarł umowę o roboty budowlane z Firmą "Y" E. S. W dniu [...].1998 r. G. S.i wpłacił zaliczkę w wysokości [...] zł na poczet wykonania budynku mieszkalnego. Następnie w dniu [...].1998 r. G.S. i E. S.uzyskali pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr [...] i [...] położonych w [...] stanowiących ich współwłasność. Zgodnie z informacją Urzędu Gminy [...] z dnia [...].2001 r. jeden z budynków został wybudowany w stanie surowym zamkniętym, a pod drugi budynek przygotowano teren pod wytyczenie. Organ podatkowy I instancji przyjął, że stan zawansowania prac budowlanych nie ma znaczenia w sprawie, gdyż skorzystanie ze zwolnienia od opodatkowania uwarunkowane zostało wydatkowaniem przychodów ze sprzedaży nieruchomości w okresie 2 lat od dnia dokonania sprzedaży na wybudowanie własnego budynku mieszkalnego. W ocenie organu podatkowego I instancji dokonanie wpłaty zaliczki na poczet usługi wybudowania domu jednorodzinnego nie zwalnia przychodu od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a zatem podatnik nie spełnił warunków określonych w przepisie art. 21ust. 1 pkt 32 lit a cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód w wysokości [...] zł stanowi podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przychód ze sprzedaży nieruchomości został uzyskany przez małżonków A. i G. S.. Udział każdego z małżonków w dochodach ze sprzedaży nieruchomości jest równy w związku z tym organ podatkowy przyjął dla G. S. przychód do opodatkowania w kwocie [...] zł, określając zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości [...]zł.

Strona 1/5