Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów, z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005, r.,
Sentencja

|Sygn. akt I SA/Kr 236/13 | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2014 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Maja Chodacka (spr.), Sędzia: WSA Grażyna Firek, Sędzia: WSA Agnieszka Jakimowicz, Protokolant: st. ref. Justyna Owczarek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2014 r., sprawy ze skargi M.G., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 18 grudnia 2012 r. Nr [...], w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów, z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005, r., I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, II. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana do chwili prawomocności wyroku, III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego koszty postępowania w kwocie 7.343 zł (siedem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złotych).

Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżoną decyzją z dnia 18 grudnia 2012r. nr [...]Dyrektor Izby Skarbowej , po rozpatrzeniu odwołania skarżącego M. G. od decyzji wydanej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2005 rok w kwocie 734.309,00 zł, działając na podstawie przepisów art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 749, ze zm.) utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej decyzji zakresem kontroli skarbowej objęto kontrolę źródeł pochodzenia majątku i dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005r.

Organ kontroli skarbowej dane służące do ustalenia wartości poniesionych w roku podatkowym 2005 wydatków, osiągniętych przychodów, wartości zgromadzonych w tym roku zasobów finansowych i majątku ustalił w oparciu o informacje i dokumenty przedłożone przez Pana M. G.oraz zgromadzone w toku prowadzonego postępowania kontrolnego. W 2005r. Pan M. G.; wraz z Panią L.G. pozostawali w związku małżeńskim nie posiadali rozdzielności majątkowej.

Uwzględniając powyższe organ I instancji dokonał łącznego rozliczenia uzyskanych przez małżonków Panią L. i Pana M. G. uzyskanych w 2005r. przychodów i poniesionych w tym roku wydatków dotyczących ich majątku wspólnego.

Z uwagi na posiadanie dokumentów źródłowych - umów kupna sprzedaży nieruchomości, w których jako strona występował Pan M. G.oraz stwierdzał, że nabywał nieruchomości na swój majątek odrębny, za fundusze nie objęte wspólnością majątkową organ kontroli skarbowej dokonał również rozliczenia przychodów i wydatków za 2005r. dotyczących majątku odrębnego.

Uwzględniając przedstawione w tych dokumentach dodatkowe przychody i wydatki gotówkowe organ I instancji ustalił, że nadwyżka wartości zgromadzonego mienia przez Państwo L.i M. G. mienia pochodzącego z opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania źródeł przychodów nad wydatkami gotówkowymi wyniosła 5.864.976,75 zł (6.087.561,75 + 170.115,00 - 25.000,00 - 367.700,00).

Ponadto w toku prowadzonego postępowania kontrolnego za 2005r. organ I instancji zgromadził dodatkowe dowody świadczące o dokonywaniu przez Pana M. G. w 2004r. zakupu i sprzedaży nieruchomości na majątek odrębny.

Uwzględniając fakt, że w decyzji wydanej za 2003r. stwierdzono, że wydatki Pana M. G. ponoszone z majątku odrębnego nie mają pokrycia w mieniu stanowiącym majątek odrębny, pochodzący ze źródeł przychodów opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania od opodatkowania, organ kontroli skarbowej uznał, że wydatek poniesiony w 2004r. na zakup lokalu mieszkalnego nie ma pokrycia w takim mieniu w kwocie 178.300,76 zł (wydatek związany z zakupem lokalu mieszkalnego 258.300,76 zł pomniejszony o otrzymany zadatek 80.000,00 zł z tytułu zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 06.10.2004r. Rep. A.nr 3982/2004).

Strona 1/6