Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów, w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych,
Uzasadnienie strona 2/17

Spółka podała nadto, że jej majątek na moment przekształcenia będzie odpowiadać wartości wkładów wniesionych przez wspólników, przy czym wnioskodawca nie wyklucza sytuacji, gdzie majątek ten oprócz wkładów, o których mowa we wniosku o interpretację obejmie inne pozycje (w szczególności zysk wypracowany od początku roku).

W związku z powyższym zadano pytanie, czy w związku z przekształceniem spółki w spółkę osobową w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wystąpi po stronie spółki osobowej obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W opinii wnioskodawcy, mając na względzie obowiązujące przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy uznać, iż planowane przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie nawet gdyby uznać, że wskazane przekształcenie podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy w tym podatku nie powstanie w zakresie, w jakim wartość wkładów do spółki osobowej będzie odpowiadać wartości kapitału spółki - wnioskodawcy, która podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub była zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (jako wartość, od której podatek od czynności cywilnoprawnych nie był naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Powołując się na art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k, art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wnioskodawca wskazał, iż planowane przekształcenie spółki w spółkę osobową nie będzie w żaden sposób wiązać się ze zwiększeniem majątku spółki osobowej w stosunku do majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Majątek spółki osobowej powstałej z przekształcenia wnioskodawcy powstanie wyłącznie z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. będzie w pełni odpowiadać majątkowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzed jej przekształcenia w spółkę osobową. Według wnioskodawcy oznacza to również, że na moment przekształcenia do spółki osobowej wspólnicy nie wniosą dodatkowych składników majątkowych skutkujących zwiększeniem majątku spółki osobowej.

W opinii wnioskodawcy, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega więc wyłącznie różnica między wartością wkładów do spółki osobowej a wysokością kapitału zakładowego spółki kapitałowej, który był uprzednio opodatkowany lub od którego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie był naliczany. Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych z uwagi na fakt, że udziałowiec spółki (wnioskodawcy) zamierza objąć w niej nowe udziały w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w innej spółce kapitałowej dającej w niej większość głosów. Z uwagi zaś na fakt, że w wyniku przekształcenia nie dojdzie do zwiększenia majątku spółki osobowej, całość wkładów do spółki osobowej stanowić będzie wartość, od której podatek od czynności cywilnoprawnych nie został naliczony (wartość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) zgodnie z przepisami, a mianowicie zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Równocześnie, w zakresie pozostałej wartości kapitału zakładowego spółki, podatek od czynności cywilnoprawnych został zapłacony. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie takie podlegać będzie zwolnieniu w całości z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Strona 2/17