skarg T. S. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia: WSA Bogusław Wolas Sędziowie: WSA Jarosław Wiśniewski WSA Urszula Zięba (spr.) Protokolant: specjalista Bożena Piątek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2020 r. sprawy ze skarg T. S. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. z dnia 11 grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. - skargi oddala -

Uzasadnienie strona 1/14

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K. decyzjami:

- z dnia 6 grudnia 2019r., nr [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. S., nr [...] z dnia 23 lipca 2019r., określającą T. S. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013r. w wysokości [...] zł.;

- z dnia 11 grudnia 2019r., nr [...] utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. S., nr [...] z dnia 23 lipca 2019r., określającą ww. podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014r. w wysokości [...] zł.

Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następującym stanie faktycznym. W wyniku przeprowadzonych kontroli podatkowych i wszczętych w ich następstwie postępowań podatkowych, organ I instancji stwierdził, iż zgromadzony materiał dowodowy świadczy o prowadzeniu przez podatnika działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, czego konsekwencją jest opodatkowanie uzyskanych przychodów ze sprzedaży nieruchomości podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., jako przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w latach 2013-2014. Wartość sprzedaży nieruchomości nierozliczona w ramach działalności gospodarczej w 2013r. wyniosła [...] zł., a wartość sprzedaży nieruchomości nierozliczona w ramach działalności gospodarczej w 2014r. wynosiła [...] zł. W toku prowadzonego postępowania podatkowego organ I instancji wykorzystał również, materiał dowodowy, zgromadzony w toku przeprowadzonej wobec podatnika kontroli podatkowej w zakresie podatku VAT za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r. oraz za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 lipca 2015r. Ustalono, że od dnia 20 lipca 2009r. ww. prowadził działalność gospodarczą pod firmą S. Trade T. S. w zakresie pozostałych form udzielania kredytów (PKD 6492Z), która po uprzednim zawieszeniu od 23 listopada 2011r. (trwającym ponad 24 miesiące) z dniem 29 maja 2014r. została wykreślona z rejestru. Z kolei od dnia 12 marca 2015r. ww. zgłosił prowadzenie działalności gospodarczej pod firmą [...] T. S. w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Z dokumentów rejestracyjnych VAT-R złożonych w organie I instancji wynikało, że od dnia 22 lipca 2009r. ww. był czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Mimo tego, że w dniu 23 listopada 2011r. podatnik zgłosił zawieszenie działalności gospodarczej w zakresie pozostałych form udzielania kredytów i nie miał zgłoszonej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży nieruchomości, to w odniesieniu do 2013r.:

1) W czerwcu 2013r. ww. wystawił fakturę tytułem sprzedaży nieruchomości, którą uwzględnił w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kwocie netto [...] zł. Ponosił również koszty związane z zakupem usług budowlanych od firmy [...] Biuro Obsługi [...], [...] ul. [...] związanych z realizacją stanu deweloperskiego - prace wykończeniowe z materiałem - 11 domów w zabudowie szeregowej na działce w [...] przy ul. [...] (działka m.in. według podatkowej księgi przychodów i rozchodów w okresie od czerwca do grudnia 2013r. wydatki te wyniosły netto [...] zł. oraz

Strona 1/14