Sprawa ze skargi J. N. o wznowienie postępowania zakończonego, prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 2059/11., -
Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 1022/12 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2012 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Bogusław Wolas, Sędziowie: WSA Maja Chodacka (spr.), WSA Stanisław Grzeszek, Protokolant: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2012 r., sprawy ze skargi J. N. o wznowienie postępowania zakończonego, prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 lutego 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 2059/11., - oddala skargę o wznowienie postępowania -

Uzasadnienie strona 1/4

Pismem z dnia 28 czerwca 2012r. pełnomocnik skarżącej J.N. złożył skargę o wznowienie postępowania sądowego na podstawie art. 273 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: "P.p.s.a.").Skarga dotyczyła postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem z dnia 8 lutego 2012r. sygn. akt I SA/Kr 2059/11, którym oddalono skargę.

Pełnomocnik wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uchylenie zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 13 października 2011r. nr [...], ewentualnie o uchylenie wyroku i ponowne rozpoznanie sprawy.

W uzasadnieniu skargi pełnomocnik skarżącej wskazał, iż rozpoznana skarga dotyczyła decyzji o odmowie umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismo skarżącej z dnia 12 maja 2011r., w wyniku którego wydana została zaskarżona decyzja, zawierało również wniosek o udzielenie ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaskarżona decyzja nie odnosiła się w ogóle do tego wniosku, co stanowiło jeden z zarzutów skargi z dnia 16 listopada 2011r.

Zarzut ten nie został rozpatrzony przez Sąd, gdyż, jak podał organ, wniosek w części dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi został przekazany do komórki zajmującej się rozliczaniem sprzedaży nieruchomości i sprawa miała zostać w tym zakresie załatwiona w drodze odrębnego postępowania.

Po wydaniu wyroku skarżąca ponagliła organ podatkowy o udzielenie informacji odnośnie postępowania podatkowego w przedmiocie wniosku o umożliwienie skorzystania z ulgi meldunkowej.

Pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 29 marca 2012r. skarżąca została poinformowana, że w tej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe.

Zdaniem skarżącej, Sąd rozpatrując skargę nie odniósł się merytorycznie do zgłoszonego zarzutu, ponieważ nie miał wiedzy o rzeczywistym stanie faktycznym sprawy - braku postępowania. Stwierdzono, iż zarówno Sąd, jak i skarżąca zostali wprowadzeni w błąd przez organ podatkowy. Gdyby Sąd miał wiedzę, że postępowanie odnośnie wniosku o umożliwienie skorzystania z ulgi meldunkowej nie zostało wszczęte, zarzut skargi w tym zakresie zostałby merytorycznie rozpoznany.

Zarządzeniem z dnia 27 sierpnia 2012r. skierowano sprawę na posiedzenie niejawne. Zarządzeniem z dnia 24 września 2012r. wobec stwierdzenia braku podstaw do odrzucenia skargi o wznowienie postępowania nadano sprawie dalszy bieg.

W odpowiedzi na skargę o wznowienie postępowania Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o oddalenie skargi o wznowienie postępowania.

Zdaniem organu skarżąca zwróciła się do organów podatkowych z prośbą o udzielenie ulgi, której przepisy prawa nie przewidują, a organy podatkowe nie mają możliwości jej udzielenia na indywidualny wniosek.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Strona 1/4