Sprawa ze skargi E. B. na informację Lokalnej Grupy Działania Ziemi S. w przedmiocie oceny operacji w ramach naboru 3/2016 po ponownym rozpatrzeniu protestu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Chraniuk-Stępniak, Sędziowie Sędzia WSA Maria Grabowska (spr.), Sędzia WSA Danuta Kuchta, Protokolant Starszy inspektor sądowy Anna Szyszka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi E. B. na informację Lokalnej Grupy Działania Ziemi S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie oceny operacji w ramach naboru 3/2016 po ponownym rozpatrzeniu protestu 1. stwierdza, że ocena operacji została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny - przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Lokalną Grupę Działania Ziemi S; 2. zasądza od Lokalnej Grupy Działania Ziemi S na rzecz E B kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Zarząd Województwa
Uzasadnienie strona 1/12

Lokalna Grupa Działania Ziemi S. (LGD), zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015.378), skierowała do E.B. informację z 7 lutego 2017 r. nr LGDZS/86/2017 o wyniku oceny operacji w ramach naboru 3/2016. W uzasadnieniu wskazała, że w wyniku oceny wniosku złożonego w ramach naboru 3/2016 Przedsięwzięcie 2.3.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rada uznała wniosek za zgodny z LSR. W ramach oceny według kryteriów wyboru wniosek uzyskał 103,34 punktów. Jednocześnie przedstawiono uzasadnienie punktacji, wskazując w nawiasie średnią ocenę punktową dla poszczególnego kryterium: 1. wniosek zgodny z celami LSR - (10 pkt); 2. rodzaj beneficjenta - (10 pkt); 3. wysokość dotacji - (10 pkt); 4. ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- w ramach ochrony klimatu do ogrzewania zboru ariańskiego wykorzystane będą nowoczesne wkłady kominowe ograniczające emisją spalin (6,67 pkt); 5. promocja projektu - (10 pkt); 6. Szkolenia i doradztwo - (10 pkt); 7. Innowacyjność projektu - w trakcie realizacji operacji zostaną wykorzystane innowacyjne rozwiązania technologiczne np. wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej (krystalicznej) (6,67 pkt);

8. miejsce realizacji projektu - Ublinek 171 mieszkańców (10 pkt); 9. wykorzystanie lokalnych zasobów w projekcie - operacja zakłada remont XVI w. Zboru Ariańskiego położonego we wsi Ublinek (10 pkt); 10. zintegrowanie podmiotów z różnych sektorów - brak porozumień (0 pkt); 11. operacja przyczyni się do poszerzenia oferty lub bazy turystycznej obszaru LGD albo wzmocnienia jej marki turystycznej - wyremontowany zabytek Zboru będzie udostępniony społeczności lokalnej i turystom. Będzie to kolejna atrakcja przyciągająca turystów na ziemie sandomierskie i lipnickiej (10 pkt); 12. operacja aktywizuje i integruje społeczność lokalną - brak (0 pkt); 13. operacja przyczynia się do promowania walorów regionu obszaru działania Lokalnej Grupy Działania - projekt zakłada promowanie regionu i ich walorów poprzez realizację strony internetowej, zamieszczanie informacji na portalach społecznościowych (10 pkt); 14. operacja przyczyni się do zwiększenia kwalifikacji mieszkańców, pobudzenia aktywności ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania - brak (0 pkt).

Kwota wsparcia została ustalona w wysokości: 235.614 zł. Jednocześnie poinformowano, że wniosek E.B. nr 3/2016/2.3.1/10 nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.

Na powyższy wynik oceny operacji E.B. wniosła protest do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem LGD. Wnioskodawczyni nie zgodziła się z oceną LGD w zakresie: kryterium nr 4, nr 7, nr 12 i nr 14.

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6559
Inne orzeczenia z hasłem:
Środki unijne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Zarząd Województwa