Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie opłaty paliwowej za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Surma, Sędziowie Sędzia WSA Artur Adamiec, Sędzia WSA Danuta Kuchta (spr.), Protokolant Starszy inspektor sądowy Anna Szyszka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2021 r. sprawy ze skargi I.G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 22 czerwca 2020 r. nr (...) w przedmiocie opłaty paliwowej za luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2013 r. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/14

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K. ("Dyrektor") decyzją z 22 czerwca 2020 r. nr (...) po rozpatrzeniu odwołania I.G. od decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. ("Naczelnik)" z 23 grudnia 2019 r. nr (...) określającej wysokości opłaty paliwowej za luty 2013 r. w kwocie 32.685 zł; marzec 2013 r. w kwocie 80.848 zł; kwiecień 2013 r. w kwocie 41.106 zł; maj 2013 r. w kwocie

65.801 zł; czerwiec 2013 r. w kwocie 49.671 zł; lipiec 2013 r. w kwocie 40.924 zł; sierpień 2013 r. w kwocie 41.210 zł; wrzesień 2013 r. w kwocie 7.894 zł, uchylił decyzję organu pierwszej instancji w części określającej wysokość opłaty paliwowej za kwiecień i w tej części umorzył postępowanie oraz utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w pozostałej części.

Dyrektor wskazał, że Naczelnik przeprowadził kontrolę podatkową u I.G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) I.G. w S.-K., w zakresie podatku akcyzowego za rok 2013. Przeprowadzona kontrola wykazała, że podatnik w okresie od lutego do września 2013 r. wszedł w posiadanie oleju napędowego w ilości 1.385.580 l, od którego nie została zapłacona akcyza. Naczelnik Ś. Urzędu Celno-Skarbowego w K. po przeprowadzeniu postępowania podatkowego decyzją nr (...) z 30 stycznia 2019 r. określił I.G. zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące od lutego do września 2013 r. Decyzją nr (...) z 7 listopada 2019 r. Naczelnik Ś. Urzędu Celno-Skarbowego utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji.

Przyjmując, że kontrolowany podmiot posiadał olej napędowy niewiadomego pochodzenia, od którego nie zapłacono podatku akcyzowego w należnej wysokości (lub nie zapłacono w żadnej wysokości) oraz należnej opłaty paliwowej, Naczelnik decyzją z 23 grudnia 2019 r., określił podatnikowi wysokość opłaty paliwowej za kolejne miesiące od lutego do września 2013 r.

W odwołaniu I.G. zarzucił naruszenie przepisów postępowania: ustawy z dnia 29 sierpnia 2997 r. Ordynacja podatkowa, dalej "Ordynacja podatkowa" - art. 122, 169 § 1, 187 § 1, 180 § 1, 187 § 1, 191, 208 § 1, 210 § 4 i art. 212; przepisu art. 37q ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 931 ze zm.), dalej ,,u.a.p." Zarzucił również naruszenie przepisów prawa materialnego:

art. 37h ust. 1 i 2, art. 37j ust. 1 pkt 4, art. 37k ust. 1, art. 37o ust. 1 pkt 1 ustawy;

art. 37o ust. 3 ustawy i art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 37q u.a.p.

Dyrektor, wobec zarzutu przedawnienia obowiązku zapłaty opłaty paliwowej wskazał, że zgodnie z art. 37o ust. 3 u.a.p. obowiązek zapłaty opłaty paliwowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zapłata powinna nastąpić. Jednocześnie na mocy art. 37q ustawy do opłaty paliwowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, z zastrzeżeniem art. 37o ust. 3. Pięcioletni termin przedawnienia obowiązku zapłaty opłaty paliwowej ulega przerwaniu lub zawieszeniu w sytuacjach wymienionych w art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa. Wyjaśniając kwestię przedawnienia, organ odwoławczy powołał się na pismo Prokuratury Okręgowej w Ś. z 23 listopada 2018 r., że w toku prowadzonego śledztwa (...), 10 grudnia 2018 r. wydano w stosunku do I.G. prowadzącego działalność gospodarczą jako (...) I.G., postanowienie o uzupełnieniu podejrzanemu I.G. zarzutu w zakresie opłaty paliwowej co wynika z pisma Prokuratury Okręgowej w Ś. z dnia 10 grudnia 2018 r. Postawiony zarzut w zakresie opłaty paliwowej dotyczy tego samego okresu, który obejmuje zarzuty w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
602 ceny
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej