Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2007 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Adamiec, Sędziowie Sędzia WSA Danuta Kuchta (spr.), Sędzia WSA Ewa Rojek, Protokolant Starszy sekretarz sądowy Anna Adamczyk, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 26 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi M.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2007 r. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/14

Decyzją z dnia [...] 2012 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Os. Św. z dnia [...] 2012 r. nr [...] określającą M. P. za listopad 2007 r. zobowiązanie w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł i podatek należny do zapłaty na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535, dalej jako "ustawa o VAT") w kwocie [...] zł.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazano, że M. P. w 2008 r. prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą "A" w Os. Św., która została zarejestrowana w podatku od towarów i usług od dnia [...] 2003 r. Osobiście działalność gospodarczą skarżąca prowadzi od stycznia 2010 r., wcześniej studiowała, a jej matka M. K. zajmowała się działalnością, do czego posiadała pełnomocnictwo.

W kontrolowanym okresie skarżąca zaewidencjonowała nabycie złomu m.in. od firm: "B" s.c. K. K., J. M., M. M., "C" s.c. P.M. i P. M. i "D" s.c. T. J., L. B. Skarżąca dokonywała również skupu złomu od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i sporadycznie od innych firm. Organ podatkowy w wyniku postępowania kontrolnego stwierdził nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT, które dotyczyły zawyżenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez:

- "B" s.c. K. K., J. M., M. M. (przekształcona następnie w PW "B" s.j. J. M., M. M.) w okresie od [...] 2007 r. do [...] 2008 r.;

- "C" s.c. P.M. i P. M. w okresie od [...] 2007 r. do [...] 2008 r.;

- "D" s.c. T. J., L. B. w miesiącach [...] 2007 r. i [...] 2008 r.

Organ wskazał, że w 2008 r. w firmach "B", "C", "D" zostały przeprowadzone kontrole podatkowe w zakresie podatku VAT za okres, w którym skarżąca dokonywała zakupów złomu. Kontrole podatkowe wykazały posługiwanie się przez te firmy pustymi fakturami dokumentującymi rzekome zakupy złomu w firmie "B" w okresie od [...] 2007 r. do [...] 2008 r., "C" w okresie od [...] 2007 r. do [...] 2008 r. i "D" w okresie od [...] 2007 r. do [...] 2008 r. Kontrole zostały zakończone wydaniem przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Os. Św. decyzji w zakresie wymiaru VAT, którymi zmniejszono podatek naliczony wynikający z takich faktur w firmie "B" i "D", natomiast firmę "C" pozbawiono całkowicie podatku naliczonego, gdyż dokonywała ona zakupu złomu wyłącznie w firmie "E" C. K. w R., [...], która okazała się firmą nieistniejącą.

Organ wskazał, że kontrola oraz postępowanie podatkowe przeprowadzone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Os. Św. w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "B" sp. j. J. M., M. M. i K. K. wykazała, że firma ta posługiwała się pustymi fakturami stwierdzającymi rzekome zakupy złomu za okresy: od [...] 2007 r. do [...] 2007 r. i od [...] 2008 r. do [...] 2008 r.

Firma "B" za kontrolowany okres posługiwała się fakturami wystawionymi przez:

- "C" s.c. P.M., P. M. , Ostrowiec Św., [...], NIP: [...]

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej