Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2006r.
Uzasadnienie strona 9/9

Analiza materiału dowodowego jednoznacznie wskazuje, iż w okresie objętym przedmiotową decyzją olej opałowy był sprzedawany na Stacji Paliw w C. za pomocą odmierzacza paliw. Bez znaczenia dla faktu używania na tej stacji do sprzedaży odmierzacza pozostaje czy służył on bezpośrednio czy pośrednio do wydawania towaru, tj. oleju opałowego. Zarówno bowiem odmierzanie ilości paliwa z dystrybutora do pojemników plastikowych, jak i zbiorników samochodowych odbywało się za pomocą odmierzacza paliw płynnych. Wbrew też hipotezom skarżącego na przedmiotowej stacji ponad wszelką wątpliwość sprzedawano olej opałowy, a nie dokonywano jego konfekcjonowania. Należy więc zaakceptować prawidłowość twierdzenia organu, że w przypadku sprzedaży prowadzonej za pomocą odmierzacza paliw ciekłych, nie ma znaczenia czy olej nalewany jest bezpośrednio do baku samochodu czy też do kanistra. Istotne znaczenie ma natomiast fakt, że sprzedaż taka dokonywana była przy użyciu odmierzacza paliw płynnych.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza, że skarżący na Stacji Paliw w C. dokonywał sprzedaży oleju opałowego za pomocą odmierzacza paliw ciekłych. Okoliczność tę należy uznać za niewątpliwą, mimo podnoszonych w skardze zarzutów, iż nie cała ilość oleju opałowego była sprzedawana za pomocą odmierzacza paliw, oraz że przed sprzedażą olej rozlewany był do pojemników plastikowych. Dodatkowo należy wskazać, że nawet przyjmując, że dokonywano również sprzedaży w kanistrach to obowiązujące w kontrolowanym okresie przepisy nie uzależniały powstania zobowiązania w podatku akcyzowym od sprzedaży oleju opałowego tylko przy bezpośrednim (do naczynia lub baku klienta) użyciu odmierzacza paliw. Tak jak już wyżej wskazano bez znaczenia jest więc okoliczność, do jakiego naczynia był wlewany za pomocą odmierzacza paliw ciekłych olej opałowy (i czy służyło to jedynie przygotowaniu oleju do sprzedaży), skoro sprzedaż odbywała się na stacji paliw z pojemnika magazynowego, do którego został podłączony odmierzacz paliw ciekłych.

Reasumując w analizowanych dowodach wykazano, że olej opałowy był sprzedawany przez pracowników skarżącego na Stacji Paliw w C. za pomocą odmierzacza paliw. Skarżący w żaden sposób ustaleń tych nie podważył. Ilość sprzedanego oleju opałowego przy pomocy odmierzacza paliwa organy ustaliły w oparciu o przedstawione przez stronę dokumenty, w styczniu 2006r. było to 396 litrów.

3.5. W takim stanie rzeczy zostały spełnione warunki do zastosowania w sprawie art. 65 ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.). W myśl tego przepisu w przypadku użycia olejów opałowych lub olejów napędowych, przeznaczonych na cele opałowe, które nie spełniają warunków określonych w odrębnych przepisach, w szczególności wymogów w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, użycie ich niezgodnie z przeznaczeniem, a także sprzedaży ich za pomocą odmierzaczy paliw ciekłych, stawka akcyzy wynosi: 1) dla olejów opałowych lub olejów napędowych, przeznaczonych na cele opałowe - 2000 zł od 1000 litrów gotowego wyrobu. Stawka ta jest stawką sankcyjną przy sprzedaży oleju w warunkach określonych w tym przepisie. Stawka podstawowa określona jest natomiast w art. 65 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Opodatkowaniu akcyzą według stawki sankcyjnej podlega sprzedaż oleju przy pomocy odmierzacza paliw ciekłych.

3.6. W ocenie Sądu, stwierdzić należy, że wykładnia wskazanych wyżej przez Sąd przepisów oraz ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego w świetle art.191 Ordynacji podatkowej, dokonana przez organy podatkowe jest prawidłowa. Organy obydwóch instancji dokonały oceny całego zebranego w sprawie materiału w tym także zeznań świadków. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, jak i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji wynika wyraźnie na jakich dowodach organy oparły się dokonując ustaleń faktycznych. Tym samym zarzut błędu w ustaleniach faktycznych i wnioskowaniu, tj. ewentualne naruszenie przepisów postępowania, w tym art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej nie znajduje oparcia w realiach rozpoznawanej sprawy.

Reasumując organy zasadnie przyjęły, że strona sprzedała określoną w decyzji ilość oleju opałowego przy pomocy odmierzacza paliw ciekłych i w tej sytuacji określiły zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym na podstawie art. 65 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym.

3.7. Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w K., na podstawie art. 151 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.

Strona 9/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej