Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2006r.
Uzasadnienie strona 2/9

Kontrola przeprowadzona w Spółdzielni Pracy Usługowo-Handlowej "U." w K. potwierdziła zgodność 2 faktur. W dokumentacji kontrolowanego stwierdzono oświadczenie z dnia 24 maja 2005r. na sprzedaż 20 litrów oleju opałowego. Brak jest jednej faktury VAT, której kopia jest w posiadaniu firmy "U.". Faktura ta nie jest również zaewidencjonowana w rejestrze sprzedaży firmy podatnika.

G. K. właściciel Firmy Usługowo-Transportowo - Handlowej w J. oświadczył, że w firmie podatnika w 2005r. dokonał jednorazowego zakupu oleju opałowego w ilości 150-200 litrów na fakturę VAT, innych zakupów nie dokonywał. W dokumentacji kontrolowanego znajduje się faktura VAT potwierdzająca jedną sprzedaż oleju opałowego w ilości 180 litrów.

Ponadto kontrolujący wystąpili do Urzędów Celnych w P.T., W. i Radomiu o sprawdzenie transakcji handlowych zawartych przez kontrolowany podmiot w okresie objętym kontrolą z firmami będącymi we właściwości miejscowej ww. urzędów. Urząd Celny we W. potwierdził transakcje handlowe zawarte z firmą "T." Sp. z o.o., Urząd Celny w P. T. poinformował, że z powodu braku kontaktu nie było możliwe przeprowadzenie kontroli sprawdzającej w firmie F.P.H. "O.". Urząd Celny w R. poinformował, że nie podjął kontroli sprawdzającej w firmie "D." Z. W. A. w R. z uwagi na zmianę adresu.

1.5. W toku kontroli ustalono, iż transakcje sprzedaży oleju opałowego na podstawie faktur i paragonów nie zostały potwierdzone przez nabywców, co stanowi dowód na to, że prowadzona ewidencja sprzedaży jest nierzetelna. Powyższe ustalenia zostały zawarte w protokole kontroli podatkowej.

Podatnik w piśmie z dnia 14 lutego 2007r. przedstawił uwagi do protokołu kontroli, w którym m.in. wyjaśnił, że odmierzacz paliw znajdujący się na stacji w C. nie służy do sprzedaży oleju, a jedynie do ułatwienia napełniania zbiorników plastikowych znajdujących się na stacji. Biorąc pod uwagę ww. wyjaśnienia kontrolujący uznali za prawidłowe oświadczenie złożone przez Z. P. oraz Spółdzielnię Pracy Usługowo-Handlową "U.". Z materiałów wynika, że sprzedaż oleju opałowego potwierdzona była fakturami sprzedaży bądź paragonami. Od nabywców oleju opałowego pobierano oświadczenia o jego przeznaczeniu na cele grzewcze.

1.6. W dniu 3 kwietnia 2006r. pracownicy Izby Celnej w K. przeprowadzili czynności na Stacji Paliw w C. celem ustalenia czy olej opałowy sprzedawany na stacji jest wykorzystywany do napędu pojazdów. Podczas czynności pracownik stacji nalał za pomocą odmierzacza paliw płynnych do pojazdu marki Volkswagen T4 około 7 litrów oleju opałowego za kwotę 20 zł. Ustalono, że na Stacji Paliw w C. znajduje się garaż typu blaszak przystosowany do sprzedaży oleju opałowego. Wewnątrz stwierdzono 5 zbiorników plastikowych o pojemności 1000 litrów każdy. Ustalono, że w 3 zbiornikach znajdowało się 1000 litrów, w 1 było około 300 litrów oleju (odczyt z podziałki), ostatni pojemnik był pusty. Stwierdzono również 6 beczek metalowych o pojemności 200 litrów każda, wszystkie napełnione olejem oraz 24 pełne kanistry o pojemności 20 litrów każdy, 1 plastikowy kanister pusty. Na zbiornikach znajdowały się lejki: 3 plastikowe, 2 metalowe. W garażu stwierdzono także dystrybutor wraz z pistoletem do tankowania pojazdów. Dystrybutor bez oznaczeń, wyposażony w licznik wlewanego oleju. Jeden z pojemników o pojemności 1000 litrów był podłączony do dystrybutora. Ogółem na Stacji stwierdzono 4.980 litrów oleju opałowego. Przesłuchany właściciel Stacji Paliw D. B., oświadczył, iż działalność polegającą na sprzedaży oleju opałowego prowadzi od 2000r. w miejscowości C.oraz P. Odmierzacz paliw płynnych zamontowany jest tylko na Stacji Paliw w C.. Odmierzacz posiada od około pół roku i wykorzystuje go do rozlewu oleju opałowego. Zeznał również, że nie posiada informacji skąd w kasie znalazła się kwota nie posiadająca odzwierciedlenia w zapisach z kasy fiskalnej oraz dlaczego pracownicy nie nabijają sprzedaży na kasę fiskalną. Poinformował, że sporadycznie sam sprzedaje olej opałowy.

Strona 2/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej