Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2006r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Adamiec, Sędziowie Sędzia WSA Danuta Kuchta,, Sędzia WSA Mirosław Surma (spr.), Protokolant Starszy sekretarz sądowy Joanna Dziopa, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 marca 2011r. sprawy ze skargi D. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2006r. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/9

1. Decyzja organu administracji publicznej i przedstawiony przez ten organ tok postępowania.

1.1. Dyrektor Izby Celnej w K. decyzją z dnia [...].

nr [...]utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia [...]. nr [...]określającej D. B. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju opałowego za pomocą odmierzacza paliw płynnych za styczeń 2006r. w kwocie 792 zł.

1.2. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że w firmie Zakład Handlowo - Usługowy D. B. z siedzibą w C. przeprowadzono kontrolę, w zakresie podatku akcyzowego za okres od 1 marca 2005r do 31 lipca 2006r. W okresie objętym kontrolą firma ta prowadziła działalność gospodarczą w zakresie handlu gazem płynnym propan - butan do napędu samochodów oraz olejem opałowym na Stacjach Auto-Gaz w C. i w P.. Nie była podatnikiem podatku akcyzowego i w okresie objętym kontrolą nie składała w Urzędzie Celnym w K. deklaracji dla podatku akcyzowego.

Kontrolujący objęli badaniem faktury VAT zakupu i faktury VAT sprzedaży oleju opałowego oraz gazu płynnego propan - butan, rejestry VAT zakupów i sprzedaży, oświadczenia odebrane od nabywców oleju opałowego oraz kopie paragonów z kasy fiskalnej.

1.3. Za okres objęty kontrolą sporządzono zestawienie oświadczeń pobranych przez kontrolowaną firmę od osób fizycznych kupujących olej opałowy. Kontrolujący wystąpili do właściwych miejscowo Urzędów Gmin w M., C., R. i M. o potwierdzenie zameldowania osób wymienionych pod adresami wskazanymi w oświadczeniach o nabyciu oleju opałowego. Urząd Gminy w M. oraz Urząd Miasta i Gminy w C. potwierdziły zameldowanie osób wskazanych we wniosku. Natomiast Urzędy Gmin w R. i M. nie potwierdziły zameldowania osób wskazanych we wnioskach.

1.4. Kontrolujący przeprowadzili także czynności sprawdzające w podmiotach nabywających olej opałowy od podatnika. W części firm wskazanych przez organ kontrole wykazały zgodność zawartych transakcji. Natomiast ustalono, że w dokumentacji w P.H.U. "T." z K. znajdują się 4 faktury na zakup oleju opałowego. Natomiast z dokumentacji firmy podatnika wynika, iż P.H.U. "T." kupiła olej pięciokrotnie na podstawie ww. faktur oraz na podstawie faktury z dnia 16 maja 2005r. na ilość 400 litrów oleju opałowego.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Rolnym i Przetwórstwa Mięsnego "J." J.i G. S. Spółka Jawna w C. wykazano 55 faktur na zakup oleju opałowego. Natomiast w dokumentacji firmy podatnika stwierdzono 56 faktur. Ponadto w dokumentach F.H.U. D. B. znajdują się dwa oświadczenia, na których wpisany jest numer paragonu, świadczące o zakupie oleju opałowego przez firmę "J.". J.S. właściciel firmy "J." oświadczył, że nie kupował oleju opałowego na paragony, a ww. oświadczenia wystawione na zakup 750 litrów oleju opałowego łącznie nie są podpisane przez właściciela ani pracownika firmy.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej