Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Wach (spr.) Sędzia WSA Małgorzata Jużków Asesor WSA Barbara Orzepowska-Kyć Protokolant Ewa Olender po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2005 r. przy udziale- sprawy ze skargi "A" Oddział w C. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie strona 1/4

Postanowieniem z [...] r. nr [...] Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w C. odmówił wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości dłużnika - P. S. oraz zwrócił tytuły wykonawcze wierzycielowi - "A" Oddział w C., powołując się na art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz na art. 18, art. 27 lit. c, art. 29 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r., Nr 110, poz. 968 ze zm.). W uzasadnieniu wyjaśnił, że wierzyciel przesłał tytuły wykonawcze celem przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości dłużnika położonej w C. przy ulicy [...]. Organ egzekucyjny ustalił, że dłużnik i jego żona M. są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na zasadach wspólności ustawowej. Następnie przypomniał, że tytuł wykonawczy wystawiono jedynie na P. S.. Powołując się na art. 27 lit. c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stwierdził ponadto, że niewystawienie tytułu wykonawczego na obojga małżonków, w sytuacji istnienia wspólności majątkowej małżeńskiej, skutkuje niedopuszczalnością prowadzenia egzekucji z majątku osobistego dłużnika niewskazanego w tytule wykonawczym. Rzeczy wchodzące w skład majątku wspólnego mogą zostać zajęte na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko zobowiązanemu. Na końcu, organ egzekucyjny I instancji wyjaśnił, że według intencji ustawodawcy, art. 27 lit. c stanowi podstawę prawną wystawienia tytułu wykonawczego na obojga małżonków, co powoduje, że taki tytuł wykonawczy uprawnia do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, jak i z majątku odrębnego dłużnika.

W zażaleniu na to postanowienie "A" zarzucił bezpodstawną odmowę wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości dłużnika. W uzasadnieniu opisując dotychczasowy przebieg postępowania w sprawie zwrócił uwagę na błędną interpretację art. 27 lit. c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W jego ocenie, art. 29 ustawy Ordynacja podatkowa, mający tutaj zastosowanie z mocy art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, stanowi, że jeśli zobowiązany pozostaje w związku małżeńskim i między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to odpowiedzialność za należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne obejmuje majątek odrębny zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka. Konsekwencją tej regulacji prawnej jest niedopuszczalność prowadzenia egzekucji z majątku osobistego małżonka niewskazanego w tytule wykonawczym. Natomiast rzecz wchodząca do majątku wspólnego może zostać zajęta na postawie tytułu wykonawczego wystawionego tylko przeciwko zobowiązanemu. Na końcu, "A" zwrócił uwagę na to, że sądy wieczystoksięgowe dokonują wpisów hipoteki przymusowej na nieruchomościach stanowiących współwłasność ustawową zobowiązanego i jego małżonka na podstawie decyzji "A" wystawionych wyłącznie na dłużnika.

Strona 1/4