Skarga Zakładów Chemicznych "O." S.A. w O. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego pobranego przez Urząd Celny w C. na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Uzasadnienie strona 2/4

Izba Skarbowa w (...), po rozpoznaniu odwołania, decyzją z dnia 19 stycznia 1996 r. /nr PD-IV-732/426/95/ utrzymała w mocy rozstrzygnięcie organu instancji. W uzasadnieniu swojej decyzji zaakcentowała, iż importowany przez stronę towar o nazwie n-parafina frakcja C10-C13 nie jest objęty SWW, a w dokumentach administracyjnych SAD 3/8 określono dla niego kod według Scalonej Nomenklatury 271000410. Stanowisko organów celnych zostało przy tym potwierdzone przez Radę Współpracy Celnej w Brukseli, która jest dla polskiej administracji celnej organem rozstrzygającym spory klasyfikacyjne. Z załączonych dokumentów wynikało, że n-parafinę należało zaliczyć do benzyn bazowych /oleje lekkie/. Ponieważ - jak zauważyła Izba Skarbowa - w załączniku nr 4 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnienia od tego podatku /M.P. nr 14 poz. 172/ ustalona została tabela stawek podatku akcyzowego dla importowanych paliw do silników pod pozycją 1 i 2 podano kod PCN ex 2710 00, to import n-parafiny był objęty podatkiem akcyzowym. Powtórzony został wywód Urzędu Skarbowego co do oceny zgodności z prawem zastosowania kodu taryfy celnej PCN (...). Izba Skarbowa zwróciła przy tym uwagę na to, iż powołane w odwołaniu pismo Ministra Finansów może być wykorzystane przy ewentualnym wystąpieniu do Głównego Urzędu Ceł o zmianę kodu PCN dopiero taka zmiana mogłaby spowodować wyłączenie obowiązku podatkowego w akcyzie. Wyjaśniła także, iż odwołujące się Zakłady mogły skorzystać z postanowień par. 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 125 poz. 611/ i - jeśli n-parafinę zużywano do chemicznego przerobu w procesie pirolizy - zwiększyć podatek naliczony o kwotę podatku akcyzowego pobranego przez urzędy celne.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Zakłady Chemiczne "O." S.A. w O. wniosły o uchylenie zaskarżonej decyzji orzeczenie co do istoty w przedmiocie zwrotu nienależnie uiszczonego podatku akcyzowego wraz z oprocentowaniem od dnia poboru podatku do dnia jego zwrotu lub zaliczenia na bieżące zobowiązania podatkowe strony. Powtarzając wywody zawarte w odwołaniu, strona skarżąca zwróciła uwagę na to, iż w tabeli stawek podatku akcyzowego dla importowanych paliw podano wprawdzie kod PCN 2710 00, ale ze znaczkiem "ex", co oznaczało, iż stawka podatku była ustalana tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, tj. określonych w kolumnie 3 poz. 1 /paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe/. Do żadnej z tych grup nie można było zaliczyć węglowodorów alifatycznych, gdyż - po pierwsze - przy założeniu poprawności klasyfikacji dokonanej przez urzędy celne n-parafinom nadano kod według Scalonej Nomenklatury 271000410, a więc przyporządkowano je do grupy olejów średnich zgodnie z taryfą celną; po drugie - opinie wiarygodnych instytutów, jak również analiza zawartości towaru przesłana przez dostawcę zagranicznego utwierdzały w przekonaniu o "niedorzeczności założenia, jakoby n-parafiny mogły stanowić w jakiejkolwiek postaci benzynę bazową"; po trzecie - do takiego wniosku prowadziło również porównanie temperatur wrzenia poszczególnych składników.

Strona 2/4