Skarga Zakładów Chemicznych "O." S.A. w O. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego pobranego przez Urząd Celny w C. na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Tezy

Nie kod taryfy celnej PCN, lecz zaklasyfikowanie towaru do symbolu SWW określonego w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ rozstrzyga o jego zaliczeniu do "wyrobów akcyzowych".

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Zakładów Chemicznych "O." S.A. w O. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 19 stycznia 1996 r. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego pobranego przez Urząd Celny w C. na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Izby Skarbowej na rzecz strony skarżącej dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/4

Urząd Skarbowy o O. decyzją z dnia 19 października 1995 r. /nr 10 - 73/34/95/, po rozpoznaniu wniosku Zakładów Chemicznych "O." S.A. w O. w sprawie zwrotu niesłusznie naliczonego przez Urząd Celny w C. podatku akcyzowego, orzekł o obowiązku podatkowym w podatku akcyzowym w imporcie towaru o nazwie n-parafina C10, C13 odmówił zwrotu tego podatku w kwotach: 137.744,60 zł /jednolity dokument administracyjny SAD nr 010510/020097 z dnia 4 kwietnia 1995 r./, 162.573,50 zł /jednolity dokument administracyjny SAD nr 010510/020110 z dnia 4 maja 1995 r. nr 010510/020111 z dnia 9 maja 1995 r./, 140.584,20 zł /jednolity dokument administracyjny SAD nr 010510/020147 z dnia 8 czerwca 1995 r./ i 27.265,60 zł /jednolity dokument administracyjny SAD nr 010510/020158 z dnia 14 czerwca 1995 r./. W uzasadnieniu decyzji Urząd Skarbowy powołał się na art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ zaznaczył, że opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności określone w art. 2 tej ustawy, dotyczące wyrobów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy, przy czym obowiązek podatkowy w akcyzie ciąży - zgodnie z art. 35 ust. 1 cytowanej ustawy - na producencie oraz na importerze wyrobów akcyzowych. Kontynuując wywody, Urząd Skarbowy zwrócił uwagę na par. 4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1995 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku /M.P. nr 14 poz. 172/, w którym ustalona została tabela stawek podatku akcyzowego dla importowanych paliw do silników wyrobów tytoniowych, stanowiąca załącznik nr 4 do tego zarządzenia. W tabeli tej pod pozycją 1 w kolumnie 2 podano kod PCN ex 271000. Zamieszczony przy kodzie PCN symbol "ex" oznaczał, że stawkę podatku akcyzowego ustalono tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonym w kolumnie 3. Z tego - jak podkreślił Urząd Skarbowy - wynikało, iż stawka podatku akcyzowego, podana w kolumnie 4 tej pozycji, dotyczyła w szczególności paliw silnikowych benzynowych oraz benzyn bazowych, z wyjątkiem paliw do silników lotniczych, w tym etyliny 94 zakupionej bezpośrednio u producenta zagranicznego oraz benzyny bezołowiowej. Zdaniem Urzędu Skarbowego, importowany towar o nazwie "parafina C10 - C13" nie był objęty SWW, natomiast według wykazu PCN ma kod 2710004110, co zostało potwierdzone przez Radę Współpracy Celnej w Brukseli. W związku z powyższym należało ją zaliczyć do benzyn bazowych, wymienionych w załączniku nr 4 podlegających podatkowi akcyzowemu. Na zakończenie Urząd Skarbowy zauważył, iż organy podatkowe nie są uprawnione do zmiany kodu PCN podatnik powinien zwrócić się w tej sprawie do Głównego Urzędu Ceł. Dopiero ewentualna zmiana kodu na nie wymieniony we wspomnianym załączniku mogłaby uzasadniać wyłączenie obowiązku w podatku akcyzowym.

W odwołaniu od tej decyzji Zakłady Chemiczne "O." S.A. w O. wyjaśniły, iż importują ze Słowacji mieszaninę węglowodorów alifatycznych /C10-C13/ - dekan, undekan, dodekan, tridekan - zwanych również n-parafinami, czyli parafinami prostymi, zamieszczonymi w SWW w grupie Produktów Organicznych pod pozycją 124, a ściślej 1241 - 119. To spowodowało, iż nie jest ona towarem akcyzowym w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym, ponieważ załącznik nr 6 do tej ustawy nie obejmuje tej grupy produktów. Istotne było również to, że w załączniku nr 4 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1995 r. zamieszczono znak "ex", co oznaczało, że stawka podatku akcyzowego jest ustalana tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem, określonych w kolumnie 3. Według twierdzeń strony odwołującej się, właściwości fizykochemiczne importowanej mieszaniny węglowodorów alifatycznych oraz jej przeznaczenie /n-parafiny są używane do otrzymywania alkilobenzenu przez alkilowanie benzenu prostołańcuchowymi węglowodorami alifatycznymi/ nie pozwalały na zaliczenie jej do benzyn bazowych. Na poparcie tego stanowiska strona powołała się na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 2 lutego 1995 r. /nr PP4-760/50/95/KK/, w którym stwierdzono, że wyrób o nazwie n-parafina nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. W przekonaniu strony stanowisko zajęte przez Radę Współpracy Celnej w Brukseli nie mogło być wiążące, albowiem zobowiązywało jedynie organy administracji Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany obowiązującego prawa w celu jego przystosowania do wymagań Unii Europejskiej.

Strona 1/4