Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodka Zamiejscowego w B.-B. w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego i odsetek
Tezy

1. Cena wyrobu nie zawierająca podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego nie oznacza ceny pomniejszonej o podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy /por. objaśnienia do załącznika nr 1 do rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie podatku akcyzowego - Dz.U. nr 13 poz. 71 ze zm./.

2. Skoro - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie podatku akcyzowego - w przypadku sprzedaży samochodów osobowych ustalenie, czy dany wyrób podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym jest możliwe dopiero w dacie sprzedaży /czyli wydania towaru/, to bezpodstawne jest opodatkowanie pobranych zaliczek podatkiem akcyzowym na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./.

3. Mimo, iż przepisy par. 43 i par. 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ nie przewidują możliwości wystawienia faktur korygujących w przypadku omyłkowego wystawienia faktury, uznać trzeba, iż podatnik ma prawo do wycofania takiej faktury z obrotu gospodarczego poprzez jej anulowanie lub wystawienie faktury korygującej.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi "FAP" S.A. w B.-B. na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodka Zamiejscowego w B.-B. z dnia 21 grudnia 1999 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego i odsetek - uchyla zaskarżoną decyzja; (...).

Uzasadnienie strona 1/9

Zaskarżoną decyzją - Izba Skarbowa w K. Ośrodek Zamiejscowy w B.-B. - utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w B.-B. z dnia 3 września 1999 r. (...), w przedmiocie określenia Spółce Akcyjnej "FAP" w B.-B. zobowiązania w podatku akcyzowym za lipiec 1997 r. w kwocie 4.190.900 zł, zaległości podatkowej w tym podatku w kwocie 31.304 zł oraz uchyliła w części dotyczącej odsetek za zwłokę od tej zaległości i określiła odsetki w kwocie 28.532,70 zł. W podstawie prawnej rozstrzygnięcia powołano art. 233 par. 1 pkt 2 lit. "a" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, art. 6 ust. 4 i 8, art. 10 ust. 2 i art. 34 ust. 1, art. 36 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ oraz par. 43 i par. 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./ i par. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1997 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz.U. nr 13 poz. 71 ze zm./.

W uzasadnieniu podano, iż w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w B.-B. stwierdzono, iż Spółka w lipcu 1997 r. wystawiła dwa rachunki uproszczone dokumentujące sprzedaż samochodów oraz sześć faktur dotyczących zaliczek na sprzedaż samochodów, od których nie odprowadziła podatku akcyzowego, mimo powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 4 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Wobec powyższego organ pierwszej instancji wydał decyzję określającą zaległość z tytułu podatku akcyzowego w kwocie 31.304 zł.

Od powyższej decyzji, skarżąca Spółka odwołała się pismem z dnia 20 września 1999 r. (...), wnosząc o weryfikację ustaleń zawartych w decyzji organu pierwszej instancji i zarzucając naruszenie art. 34 ust. 1, art. 36 ust. 1 i art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1995 r. w sprawie podatku akcyzowego. Wskazano też na naruszenie art. 210 par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, poprzez brak uzasadnienia do podwójnego opodatkowania tej samej sprzedaży zrealizowanej na rzecz Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz nie wyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych dla rozstrzygnięcia sprawy, co spowodowało ustalenie nieprawidłowej kwoty zobowiązania z tytułu podatku akcyzowego.

Strona 1/9