skargę w przedmiocie zmian w budżecie Miasta T. na 1997 rok.
Tezy

Przeznaczenie w budżecie określonych środków na ratowanie zakładu pracy, który znajduje się w znacznej odległości od miejsca położenia gminy, nie stanowi zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej.

Gdyby nawet przyjąć, że radni uchwalając zmianę budżetu działali z chęci niesienia pomocy podmiotowi gospodarczemu, który znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej, przez co zaspokoili swoją wyższą potrzebę altruistyczną, to i tak takiego działania nic można zaliczyć do kategorii zadań lokalnych określonych w art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /t.j. Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./.

Sentencja

oddala skargę w przedmiocie zmian w budżecie Miasta T. na 1997 rok.

Uzasadnienie strona 1/4

Uchwałą z 18 kwietnia 1997 r. nr 463/97 Rada Miasta dokonała zmiany w budżecie na 1997 rok w ten sposób, iż przesunęła wydatki w planie na 1997 rok w wysokości 5000 zł z działu 85 - "Ochrona zdrowia", rozdziału 8595 - "Pozostała działalność, par. 37 - "Usługi niematerialne", z zadania "Terenowa Komisja do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi" do działu 91. - "Administracja państwowa i samorządowa", rozdziału 9195 - "Pozostała działalność", par. 40 - "Różne opłaty i składki z przeznaczeniem na wykup specjalnych cegiełek na rzecz ratowania Stoczni Gdańskiej".

Jako podstawę rozstrzygnięcia podano art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /t.j. Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./.

8 maja 1997 roku uchwałą (...) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w (...) stwierdziło istotne naruszenie prawa w wyżej wymienionej uchwale, polegające na przeznaczeniu środków budżetowych w kwocie 5000 zł na wydatki, które nie należą do zadań gminy, to jest naruszenie przepisów art. 6 ust. 1 i 2 oraz art. 7 w związku z art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /t.j. Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./. W par. 2 uchwały nakazano Radzie Miejskiej usunięcie istotnego naruszenia prawa, w terminie do 22 maja 1997 roku. Podstawą prawną uchwały stanowił art. 11 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. nr 85 poz. 428 ze zm./.

W uzasadnieniu powyższej uchwały stwierdzono, że wprawdzie gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, ale samodzielność ta nie jest zupełna, gdyż ograniczają ją przepisy szczególne. Nie może więc być dowolnych wydatków z budżetu gminy ani też takich, które nie służą zaspokajaniu lokalnych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Rada Miasta w uchwale z 22 maja 1997 r. nr 474/97 wezwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej o wskazanie, które przepisy prawa budżetowego zostały naruszone przez kwestionowaną jej uchwałę. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą z 22 maja 1997 r. (...) stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej nr 463/97 z 18 kwietnia w sprawie zmian w budżecie Miasta na 1997 rok. Podstawę prawną uchwały stanowiły przepisy art. 11 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. nr 85 poz. 428 ze zm./ i art. 9l ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /t.j. Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./.

W uzasadnieniu uchwały powołano się na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 4 października 1995 r. K 8/95 - OTK 1995 cz. II poz. 28 str. 57, oraz z dnia 23 października 1996 r. K 1/96 - OTK ZU 1996 nr 5 poz. 38 i Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1997 nr 1 poz. 1, z których wynika, że samodzielne prowadzenie gospodarki przez gminy na podstawie budżetu nie oznacza "samodzielności wewnętrznej" gminy, rozumianej jako dowolność pobierania dochodów i dysponowania nimi. Przeciwnie, w ramach gospodarki finansowej gminom wolno tylko to, na co zezwalają im ustawy. Tymi przepisami szczególnymi, do których odsyłają art. 6 ust. 2 i art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /t.j. Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./ jest przede wszystkim ustawa Prawo budżetowe, w tym jej art. 1 i art. 7. Z ich treści wynika, że granice swobodnego dysponowania przez gminy środkami finansowymi pochodzącymi z ich budżetów wyznaczają w omawianym wycinku spraw publicznych - zadania własne gmin oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w obowiązującym trybie ustawowym. W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada Miejska bez ustawowego upoważnienia przeznaczyła środki finansowe na cel w ogóle nie związany z zadaniami samorządu terytorialnego.

Strona 1/4