Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 1997
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Skupień (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz Asesor WSA Alina Rzepecka Protokolant Asystent sędziego Aleksandra Kosiecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2008 r. sprawy ze skargi M.M. i M.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 1997 oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/7

Pismem z dnia [...] sierpnia 2008 r. małżonkowie M. i M.M., za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego , zwanego też SKO lub Kolegium, wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na decyzję Kolegium z dnia [...] lipca 2008 r. , nr [...], w której organ ten utrzymał w mocy swoją decyzję wydaną w pierwszej instancji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza z dnia [...] marca 1997 r. Nr [...] ustalającej wysokość podatku od nieruchomości za rok 1997 w kwocie 28.140,22 zł. Skarżący wnieśli o uchylenie decyzji wydanych przez SKO z powodu naruszenia prawa.

Jak wynika z akt, stan sprawy był następujący:

Burmistrz za pismem z dnia [...] listopada 2007r. przekazał Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu sprawę stwierdzenia nieważności szeregu decyzji podatkowych w podatku od nieruchomości dotyczących podatników M. i M.M.. Przekazanie obejmowało m.in. decyzję Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 1997.

Burmistrz wskazał, że wystąpienie do SKO ma związek z pismem podatników z dnia [...] listopada 2003 r. , w którym zwrócili się do niego "o zwrot nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata 1994-2002". Swoje żądanie podatnicy uzasadniali przede wszystkim tym , że do ustalenia wysokości podatku w wyżej wymienionym okresie została przyjęta nieprawidłowa podstawa opodatkowania, mianowicie zawyżona o 231 metrów powierzchnia nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto Burmistrz wskazał , że przekazanie sprawy następuje wobec sprecyzowania treści żądania przez podatników , co nastąpiło na wezwanie tego organu z dnia [...] października 2007 r. Wtedy to podatnicy , w swoim piśmie z dnia [...] października 2007 r. podali , iż domagają się "stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości poprzez wznowienie postępowania , stwierdzenie nieważności wcześniej wydanych decyzji oraz zwrot nadpłaconego podatku wraz z odsetkami".

SKO po przekazaniu mu sprawy stwierdzenia nieważności podjęło czynności zmierzające do skompletowania akt, w tym w szczególności o włączenie do tych akt, wymienionych we wniosku podatników, wymiarowych decyzji podatkowych za poszczególne lata wraz z dowodami ich doręczenia. Wówczas to podatnicy (pismo SKO z dnia [...] lutego 2008 r. ) otrzymali też informację , że zgodnie z treścią art. 249 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, jeżeli żądanie zostało wniesione po upływie 5 lat od dnia doręczenia decyzji. Ponadto w ramach prowadzonego postępowania, Kolegium pismem z dnia [...] kwietnia 2008 r. wystąpiło do podatników o ostateczne sprecyzowanie żądania stron, tj. pisemne oświadczenie się , czy domagają się zmiany wskazanych przez siebie decyzji podatkowych w trybie wznowienia postępowania na podstawie art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej , czy też wnoszą o stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej . Wzywając do oświadczenia się co do trybu (wznowienie postępowania , stwierdzenie nieważności decyzji), SKO wskazało , że w przypadku wznowienia postępowania organem właściwym, zgodnie z art. 244 § 1 Ordynacji podatkowej, jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji, natomiast do rozpatrzenia wniosku podatników o stwierdzenie nieważności właściwym byłoby Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organ wyższego stopnia w stosunku do organu podatkowego, który wydał przedmiotowe decyzje podatkowe. Kolegium podało też , iż w przypadku żądania stwierdzenia nieważności, strony zobowiązane są wskazać podstawę prawną swojego żądania, to jest przesłankę , którą przewiduje art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej.

Strona 1/7