Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Niedzielski Sędziowie Sędzia WSA Stefan Kowalczyk (spr.) Asesor WSA Barbara Rennert Protokolant Damian Bronowicki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2007r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym z tytułu importu towaru 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z [...]r. nr [...]; 2. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana; 3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącej Spółki kwotę 700 zł (siedemset) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/18

I SA / Go 240 / 07

U Z A S A D N I E N I E

Skarżąca [...] Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej nr [...] z dnia [...] roku oraz utrzymaną w / w decyzją w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego nr [...] z dnia [...] roku.

Z akt sprawy wynika że :

W dniu 2.02.2006 roku firma [...] Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła do Naczelnika Urzędu Celnego wniosek w sprawie stwierdzenia, oraz zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego z tytułu importu zadeklarowanego w poz. 1 zgłoszenia celnego nr [...] z dnia [...] roku w kwocie 1.850,60PLN .

Jak wynika z akt sprawy na podstawie w/w dokumentu SAD zgłoszony został do procedury dopuszczenia do obrotu aromat stosowany w przemyśle spożywczym, zawierający w swym składzie alkohol etylowy, klasyfikowany następująco:

1. według Polskiej Scalonej Nomenklatury Handlu Zagranicznego / PCN / do kodu 330210100 w brzmieniu określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie ustanowienia Taryfy celnej / z 2002r. Dz. U. Nr 226, póz. 1885 / Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny / włącznie z roztworami alkoholowymi / oparte na jednej lub wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle, pozostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów :

- w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym i do produkcji napojów

- w rodzaju stosowanych w do produkcji napojów,

- preparaty zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów:

- o rzeczywistym stężeniu objętościowym alkoholu przekraczającym 0,5%

2. według Systematycznego Wykazu Wyrobów / SWW / pod symbolem 1249-2 w brzmieniu Esencje i pasty aromatyczne spożywcze,

3. według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług / PKWiU / pod symbolem

24.63.10-75 w brzmieniu określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług

/PKWiU / / Dz. U. Nr 42, póz. 264 z późn. zm. / Mieszaniny substancji zapachowych oparte na jednej lub na kilku takich substancjach, stosowane jako surowce w przemyśle spożywczym i do produkcji napojów.

Z tytułu importu tych towarów Spółka uiściła podatek akcyzowy w kwocie obliczonej przy zastosowaniu stawki podatku wynikającej z rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego /Dz. U. z 2002 r.

Nr 27, póz. 269 / zgodnie z pozycją 15 załącznika nr 3 do w/w rozporządzenia a więc stawkę podatku akcyzowego dla niektórych towarów objętych pod pozycją PCN 3302 10' na poziomie 4400 zł od l hektolitra 100% spirytusu zawartego w produkcie.

Podatek ten został pobrany przez organ celny, zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11. póz.50, z późn. zm. /

Strona 1/18
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej