Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2012 roku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Niedzielski Sędziowie Sędzia WSA Dariusz Skupień Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska (spr.) Protokolant sekretarz sądowy Marta Andrzejewska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2019 r. na rozprawie sprawy ze skargi P.W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2012 roku 1. Uchyla zaskarżoną decyzję w całości. 2. Zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącego P.W. kwotę 1500 zł (tysiąc pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/16

Skarżący P.W. - dalej zwany Stroną, Skarżącym - złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (dalej zwany DIAS) z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...]. Zaskarżoną decyzją DIAS uchylał decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego (dalej zwany również organ I instancji, NUS) z dnia [...] lipca 2018 r. nr [...] w części określenia w podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2012 r. zobowiązania podatkowego w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i w tym zakresie orzekł brak podstaw do określenia w podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2012 r. zobowiązania podatkowego w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów a w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie faktycznym.

Na podstawie upoważnienia z dnia [...] września 2017 r. przeprowadzona została kontrola podatkowa u Skarżącego, w zakresie prawidłowości rozliczenia z budżetem państwa podatku od towarów i usług za okres od [...] lipca 2012 r. do [...] grudnia 2013 r. W wyniku sprawdzenia faktur VAT RR dokumentujących dokonanie w okresie od [...] lipca 2012 r. do [...] grudnia 2013 r. dostawy produktów rolniczych, faktur VAT dokumentujących dokonanie w okresie od [...] lipca 2012 r. do [...] grudnia 2013 r. dostawy usług i nabycia towarów i usług, ewidencji zakupów i sprzedaży za okresy od [...] lipca 2012 r. do [...] grudnia 2013 r., ewidencji środków trwałych oraz deklaracji VAT-7 za okresy od [...] lipca 2012 r. do [...] grudnia 2013 r., kontrolujący stwierdzili, że Skarżący: 1) zawyżył podatek naliczony za miesiąc lipiec 2012 r. o kwotę 59.340,00 zł (tytułu nabycia ciągnika rolniczego [...]), 2) zawyżył podatek naliczony za miesiące od lipca 2012 r. do grudnia 2013 r. o kwotę łącznie 15.625,22 zł (z tytułu nabycia towarów i usług pozostałych), 3) zawyżył podstawę opodatkowania za miesiące: lipiec 2012 r., wrzesień 2012 r., listopad 2012 r., luty 2013 r., marzec 2013 r., lipiec 2013 r., sierpień 2013, wrzesień 2013 r., październik 2013 r., listopad 2013 r. i grudzień 2013 r. o kwotę łącznie 87.070,00 zł i podatek należny za wyżej wymienione miesiące w kwocie łącznie 6.965,80 zł (z tytułu świadczenia usług rolniczych).

W zakresie dokonanych w okresie od [...] lipca 2012 r. do [...] grudnia 2013 r. dostaw produktów rolniczych i usług rolniczych kontrolujący ustalili, iż Skarżący pozostawał rolnikiem ryczałtowym. Wobec powyższego kontrolujący stwierdzili, że na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Skarżący jest obowiązany do zapłaty podatku w wysokości 6.966,40 zł z tytułu wystawienia faktur VAT dokumentujących wykonanie usług rolniczych.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej