Sprawa ze skargi M. P. na interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Madej, Sędziowie WSA Beata Kozicka (spr.), Bożena Suleja, Protokolant Paulina Nowak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2013 r. sprawy ze skargi M. P. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżoną interpretację, 2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/14

Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: "Ordynacja" lub "O.p.") oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) na wniosek M. P. z dnia 2 marca 2010 r. wydał w dniu [...] r. interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego znak: [...], dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego, w której stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy w części dotyczącej:

a) możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej - jest prawidłowe;

b) zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. ulgi meldunkowej przynależnego do mieszkania udziału w gruncie oraz braku obowiązku wykazania podatku z tego tytułu w zeznaniu rocznym - jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ interpretacyjny w pierwszej kolejności nawiązał do stanu faktycznego przedstawionego we wspomnianym wniosku. W tych ramach odnotował, że został w nim przedstawiony stan faktyczny, zgodnie z którym wnioskodawca wraz z żoną zakupił od gminy do wspólnego majątku prawo własności lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi oraz prawami z nim związanymi za cenę [...] zł. Zgodnie z protokołem uzgodnień oraz aktem notarialnym wartość lokalu wynosiła [...] zł. Po zastosowaniu przez urząd gminy 50% bonifikaty, uwzględnieniu wpłat po waloryzacji i denominacji, ustalono cenę lokalu na kwotę [...] zł. Kwota [...] zł obejmowała wartość udziału nieruchomości gruntowej (osobno niewyodrębnionej kwotowo). Wartość mieszkania obejmowała pomieszczenia przynależne oraz udział w powierzchni wspólnej gruntu.

Pomiędzy wnioskodawcą a jego żoną istnieje wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek - wspólność ustawowa, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 25 kwietnia 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 788 ze zm., dalej także: K.r.o.). Zdaniem wnioskodawcy w jego przypadku nie znajdują zastosowania art. 42 i art. 43 K.r.o.

W przedmiotowym lokalu wnioskodawca był zameldowany na pobyt stały przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. W dniu 5 sierpnia 2009 r. wnioskodawca wraz z żoną sprzedał przedmiotową nieruchomość za cenę [...] zł, która obejmowała m.in. wartość udziału w nieruchomości gruntowej osobno niewyodrębnionej kwotowo.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1) Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania z ulgi meldunkowej?

2) Czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązują podatnika do wyodrębnienia ceny udziału nieruchomości gruntowej (nierozerwalnie związanego z prawem własności lokalu mieszkalnego) w okoliczności, gdy akt notarialny tego rodzaju wyodrębnienia nie zawiera?

Strona 1/14