Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ryszard Mikosz, Sędziowie WSA Beata Kozicka (spr.), Anna Tyszkiewicz-Ziętek, Protokolant Izabela Maj-Dziubańska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2011 r. sprawy ze skargi W. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/15

Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzją z dnia [...], znak: [...], po rozpatrzeniu odwołania W.K. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...], znak: [...] określającej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005r. w kwocie [...] zł - działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 13 § 1 pkt 2 lit. c) i art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm., dalej: "Ordynacja" lub "O.p.") - utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Uzasadniając to rozstrzygnięcie, organ odwoławczy w punkcie wyjścia wyjaśnił, że decyzją z dnia [...], (znak: [...]) Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w G. określił W. K. zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005r. w kwocie [...] zł. Rozstrzygnięcie to zapadło w wyniku wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego postanowieniem z dnia [...], znak: [...] w związku z wydaniem przez Ministra Finansów, w trybie art. 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej interpretacji z dnia [...], znak: [...], w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w G. - stosując się do wskazanej wyżej urzędowej interpretacji Ministra Finansów - uznał, że dochody uzyskane w 2005r. przez W.K. w ramach stosunku pracy łączącego go z A S.A. Oddział w Polsce, nie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej: "ustawa podatkowa" lub "u.p.d.o.f."), gdyż zasadą finansowania projektów realizowanych w ramach poakcesyjnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jest prefinansowanie wydatków na ich realizację ze środków budżetu Państwa, a zatem źródłem ich finansowania były środki pożyczone z budżetu Państwa, a nie środki bezzwrotnej pomocy, a tylko takie ich pochodzenie warunkuje przedmiotowe zwolnienie.

Jak podkreślił organ - strona nie skorzystała z trybu odwoławczego, wobec czego decyzja ta stała się ostateczna.

Następnie, wnioskiem z dnia 14 października 2008r. W. K. wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania swoich dochodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę w firmie A S.A. Oddział w Polsce, w części pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

W dniu [...] organ interpretacyjny wydał niekorzystną dla podatnika indywidualną interpretację znak: [...], zaskarżoną następnie przez W.K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G..

Sąd ten orzeczeniem z dnia 25 marca 2010r., sygn. akt I SA/Gl 325/09 uchylił powyższą interpretację - uznając za nieprawidłową wykładnię przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy podatkowej - przy czym nakazał, przy ponownym rozpoznaniu sprawy, ocenę stanu faktycznego przedstawionego przez skarżącego w kontekście przesłanki bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy oraz w zakresie wyłączenia określonego pod lit. b) tego artykułu.

Strona 1/15