Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Suleja-Klimczyk, Sędzia NSA Eugeniusz Christ, Sędzia WSA Wojciech Gapiński (spr.), Protokolant specjalista Anna Florek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2017 r. sprawy ze skargi M. G. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ulg - odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz strony skarżącej kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/11

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. (dalej - ZUS lub organ) decyzją z dnia [...] r. nr [...], [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm. - dalej k.p.a.) oraz art. 83 ust. 4 i art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm. - zwana dalej u.s.u.s.) utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] r. nr [...] odmawiającą M. G. (dalej - zobowiązany lub skarżący) umorzenia należności za osobę prowadzącą działalność gospodarczą na:

- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - za okres: 04/2010-07/2010, 09/2010-01/2011 w wysokości 3.847,44 zł i odsetek za zwłokę w wysokości 2.497 zł, liczonych na dzień 7 października 2016 r.;

- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych - za okres: 04/2010-02/2012 w wysokości 5.527,65 zł i odsetek za zwłokę w wysokości 3.206 zł, liczonych na dzień 7 października 2016 r.;

- Fundusz Pracy - za okres: 04/2010-07/2010, 09/2010-01/2011 w wysokości 352,01 zł i odsetek za zwłokę w wysokości 229 zł, liczonych na dzień 7 października 2016 r.

Przedmiotowa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wnioskiem z dnia 1 października 2016 r. zobowiązany zwrócił się o umorzenie nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż od 20 lat zmaga się z chorobą, która nie pozwala mu na normalne funkcjonowanie. Choroba ta nie pozwoliła mu ukończyć studiów i podjąć zatrudnienia. Posiada orzeczenie o tym, że jest osobą niepełnosprawną. W 2008 r. za namową ojca zobowiązany przystąpił do spółki jawnej A. mającej zajmować się świadczeniem usług transportowych na rzecz B. w Z. Skarżacy upatrywał w tym możliwości zdobycia uprawnień kierowcy samochodu ciężarowego i uzyskiwania źródła dochodu. Wobec zmiany zasad współpracy z kontrahentem firma zaczęła notować straty. Nie miał świadomości, że trwanie w takiej sytuacji wywołuje również dodatkowe konsekwencje finansowe. Dodatkowo w sierpniu 2010 r., jak podnosi zobowiązany, doznał wylewu krwi do mózgu, co na długi okres wyłączyło go z jakiejkolwiek działalności. W tym samym czasie zachorował ojciec skarżącego, na którego pomoc liczył zobowiązany. Jak wskazuje zobowiązany, działalność gospodarcza została wyrejestrowana przez jego ojca, działającego jako jego pełnomocnik, dopiero w 2012 r. Nie chcąc być ciężarem dla społeczeństwa skarżący podejmował różne prace. Obecnie jego dochód miesięczny wynosi ok. 1.300 - 1.500 zł, z czego 900 zł przeznaczane jest na czynsz za wynajem mieszkania. Samodzielne zamieszkiwanie, jak podkreślił skarżący, jest jednym z elementów wpływających na ograniczenie objawów chorobowych. Dochód ten pozwala jedynie na zaspokajanie jego podstawowych potrzeb, a tym samym jest niewystarczający na spłatę zaległych składek. Ponadto skarżący podniósł, iż na wezwanie do zapłaty zaległości dokonał wpłaty na jaką było go stać.

Strona 1/11