Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2010 i 2011 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Przemysław Dumana (spr.), Sędziowie WSA Beata Machcińska, Teresa Randak, Protokolant starszy referent Paulina Nowak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi A. C.-K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2010 i 2011 r. oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/16

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r., nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. (dalej: "SKO", "Kolegium"), działając na podstawie art. 107 § 1, § 3, art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23; dalej: "K.p.a."), art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 61 ust. 3 pkt 4, art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1659 ze zm.), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia [...] r., nr [...] określającą A. C.-K. (dalej: "strona", "skarżąca") należności z tytułu dotacji w wysokości [...] zł. za 2010 r. oraz [...] zł. za 2011 rok - przypadającej do zwrotu do budżetu Miasta C..

W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia na wstępie wskazano, że w odwołaniu od powołanej wyżej decyzji strona zarzuciła naruszenie:

- art. 6 K.p.a. - poprzez niedziałanie na podstawie przepisów prawa, a co za tym idzie niewskazanie podstawy prawnej nieuznania przez organ pierwszej instancji korekt rozliczenia dotacji,

- art. 10 K.p.a. - poprzez niezapewnienie stronie czynnego udziału w postępowaniu,

- art. 7, art. 75 § 1, art. 77 § 1, art. 80 i art. 81 K.p.a. - poprzez niepodjęcie żadnej czynności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, niedopuszczenie dowodu w sprawie korekt rozliczenia dotacji oraz dokumentów finansowych przedstawionych w trakcie kontroli, a przez to niezebranie całego materiału dowodowego,

- art. 77 § 2 w związku z art. 123 K.p.a. - poprzez niewydanie postanowienia w kwestii dopuszczenia w sprawie jakichkolwiek dowodów,

- art. 97 § 1 pkt 4 K.p.a. - poprzez nie zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. I SA/Gl 1061/16,

- art. 104, art. 107 § 1 i art. 11 K.p.a. - poprzez nierozstrzygnięcie sprawy co do istoty ze względu na brak rozstrzygnięcia czy dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, czy została pobrana niezależnie lub w nadmiernej wysokości,

- art. 107 § 3 oraz art. 8 K.p.a. - poprzez brak uzasadnienia decyzji w zakresie zwrotu dotacji w wysokości określonej w sentencji, wyjaśnienia dlaczego dotacja podlega zwrotowi oraz na jakiej podstawie,

- art. 23 § 1, art. 55 oraz art. 56 O.p. - poprzez błędne ich zastosowanie, w przypadku bowiem gdy orzeczenie w przedmiocie wysokości dotacji podlega zwrotowi, to znajduje ono swoje oparcie wyłącznie w przepisach ustawy o finansach publicznych,

- art. 252 ust. 1 u.f.p. - poprzez niewskazanie w decyzji czy dotacja została pobrana nienależnie czy też w nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

- art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty - poprzez stwierdzenie, że podanie numeru rachunku bankowego, którego posiadaczem jest A skarżącej stanowi naruszenie tego przepisu, w przypadku gdy rachunkiem bankowym szkoły jest ten, wskazany przez organ prowadzący w celu przekazania dotacji,

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze