Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych
Uzasadnienie strona 7/7

Wyrok ten stał się prawomocny co oznacza, że wiązał nie tylko strony i sąd który go wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe (art. 170 ustawy p.p.s.a.).

Związany tym wyrokiem organ egzekucyjny nie mógł uznać, że wycofanie przedmiotowego tytułu z obrotu kończyło wszczęte nim postępowanie egzekucyjne, oraz że do jego zakończenia konieczne jest wydanie - w trybie art. 59 ustawy egzekucyjnej - postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Wydając przedmiotowe postanowienie organ egzekucyjny postąpił zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego.

Oceniając żądanie skarżącego w zakresie daty wydania postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego oraz wygaśnięcia zobowiązania podatkowego Sąd nie znalazł podstaw do ich uwzględnienia.

O dniu wydania orzeczenia nie decyduje data, w której wystąpiły okoliczności uzasadniające jego wydanie lecz data, w której dane orzeczenie zostało sporządzone. Wynika to wprost z treści art. 107 § 1 i art. 124 § 1 k.p.a. w związku z art. 18 ustawy egzekucyjnej.

Prowadząc postępowanie egzekucyjne organ egzekucyjny orzeka w kwestiach wymienionych w ustawie egzekucyjnej. Ustawa ta nie przewiduje by organ egzekucyjny w odrębnym orzeczeniu stwierdzał wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. W określonych prawem sytuacjach okoliczność ta jest przedmiotem badania i może stanowić podstawę rozstrzygnięcia organu egzekucyjnego. Rozstrzygnięcie to dotyczy jednak wyłącznie dopuszczalności wszczęcia lub prowadzenia egzekucji zaś jego uzasadnioną przyczyną może być stwierdzenie wygaśnięcia egzekwowanego obowiązku, w tym zobowiązania podatkowego. Organ egzekucyjny nie orzeka o wygaśnięciu obowiązku ciążącego na zobowiązanym lecz o konsekwencjach prawnych takiego stanu m.in. w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Sąd - za organem odwoławczym - zauważa lakoniczność wydanego przez organ egzekucyjny postanowienia, jednakże zgadza się z twierdzeniem organu drugiej instancji, że uchybienie to nie mogło mieć wpływu na wynik sprawy. Postanowienie organu egzekucyjnego zawierało bowiem wszelkie niezbędne elementy, a z jego treści zobowiązany mógł dowiedzieć się o przyczynie wydania orzeczenia. Brak ten został naprawiony w zaskarżonym do Sądu postanowieniu, którego treść w pełni odpowiadała wymogom przypisanym orzeczeniom wydanym w postępowaniu egzekucyjnym.

Z tych przyczyn Sąd na mocy art. 151 ustawy p.p.s.a. skargę oddalił jako nieuzasadnioną.

Strona 7/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej