Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych
Uzasadnienie strona 2/7

W skardze na powyższe postanowienie skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżący pan J. M. stwierdził, iż argumentacja Dyrektora Izby Skarbowej jest dla niego niezrozumiała i niespójna. Wskazał, że jest zdumiony werbalnym sposobem załatwienia jego spraw przez Naczelnika Urzędu bez informowania go o nich, co uniemożliwiło całkowicie ustosunkowanie się do podstaw, którymi kierował się organ. Zauważył, iż z ustnymi poleceniami Naczelnika nie sposób polemizować, podobnie jak niemożliwym jest poznanie ich uzasadnienia. Skarżący podniósł, że nigdy nie został poinformowany o treści dokonanego wpisu w rubryce [...] tytułu wykonawczego. W treści skargi skarżący pyta dlaczego Izba Skarbowa nie wskazała na konieczność wydania postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego do tytułu nr [...] uprzednio - dowód: pismo Izby Skarbowej z [...] znak: [...], który nie został do skargi dołączony. Dodatkowo skarżący stwierdził, że trudno w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia Urzędu znaleźć uzasadnienie faktyczne i prawne, a wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia zobowiązania jest jak najbardziej uzasadniony, bowiem zdaniem skarżącego umorzenie wynika właśnie z wygaśnięcia zobowiązania.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w K. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w uzasadnieniu objętego skargą postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 59 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.), dalej ustawa egzekucyjna, postępowanie egzekucyjne umarza się wskutek wystąpienia choćby jednej z okoliczności opisanych w pkt 1 do 10 tego przepisu w tym, gdy obowiązek wygasł (pkt 2) oraz na żądanie wierzyciela (pkt 9).

W myśl obowiązującego w dacie wydania zaskarżonych rozstrzygnięć przepisu art. 59 § 3 ustawy egzekucyjnej w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, chyba że umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje na podstawie art. 34 § 4. Postanowienie, o którym mowa w § 3, wydaje się na żądanie zobowiązanego lub wierzyciela albo z urzędu (art. 59 § 4 ustawy egzekucyjnej).

Poza sporem w niniejszej sprawie było, że w skierowanym do egzekucji tytule wykonawczym Nr [...] wystawionym przez Urząd Skarbowy w R. w dniu [...] a obejmującym zaległości podatkowe zobowiązanego wynikające z zeznania rocznego za 1995 r. PIT-30 w rubryce[...] stwierdzono - na podstawie zawiadomienia wierzyciela z dnia 27 października 2000 r., że "wykazane w niniejszym tytule wykonawczym zobowiązanie pieniężne wygasło". Stwierdzenie to opatrzone zostało nieczytelnym podpisem. Rubryka [...] tego tytułu zawierająca postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego nie została wypełniona ani podpisana. W rubryce [...] zamieszczono wzmiankę "wycofane" z datą "27.10.00" i nieczytelnym podpisem. Bezsporne było, że zobowiązany nie został poinformowany o "wycofaniu" przedmiotowego tytułu wykonawczego. Bezsporne było także, iż organ egzekucyjny był jednocześnie wierzycielem egzekwowanej należności pieniężnej. Wierzyciel nie złożył odrębnego żądania umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Strona 2/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej