Sprawa ze skargi A sp. z o. o. w K. na czynność Naczelnika Pierwszego [...] Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie wykreślenia z rejestru podatników podatku od towarów i usług
Tezy

W świetle art. 96 ust. 9e ustawy o podatku od towarów i usług konieczne jest umożliwienie podmiotowi obowiązanemu z tytułu podatku złożenia wyjaśnień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Nita (spr.), Sędziowie WSA Agata Ćwik-Bury, Dorota Kozłowska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Halina Modliszewska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2019 r. sprawy ze skargi A sp. z o. o. w K. na czynność Naczelnika Pierwszego [...] Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wykreślenia z rejestru podatników podatku od towarów i usług 1) stwierdza bezskuteczność czynności Naczelnika Pierwszego [...] Urzędu Skarbowego w S., polegającej na wykreśleniu A sp. z o. o. w K. z rejestru podatników podatku od towarów i usług z dniem [...] r., 2) zasądza od Naczelnika Pierwszego [...] Urzędu Skarbowego w S. na rzecz strony skarżącej kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Uzasadnienie strona 1/5

W piśmie z [...], nr [...], Naczelnik Pierwszego [...] Urzędu Skarbowego w S. (zwany dalej Organem podatkowym lub Naczelnikiem Urzędu Skarbowego) zawiadomił A Sp. z o.o. (w dalszej części uzasadnienia określaną mianem Podatnika, Spółki lub Skarżącego) o jej wykreśleniu z rejestru podatników podatku od towarów i usług z dniem [...].

Wspomniana czynność została przez Podatnika zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W swoim piśmie inicjującym postępowanie sądowoadministracyjne wniósł on o stwierdzenie bezskuteczności zaskarżonej czynności organu podatkowego oraz o zasądzenie kosztów postępowania wg norm przepisanych. Jednocześnie, Spółka zarzuciła działaniu Organu podatkowego naruszenie:

1) art. 207 § 1 i § 2 ustawy Ordynacji podatkowej w zw. z art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług - poprzez wykreślenie spółki z rejestru podatników podatku od towarów i usług, tj. orzeczenie o prawach i obowiązkach podatnika bez wydawania rozstrzygnięcia w formie decyzji;

2) naruszenie art. 210 § 1 i § 4 w zw. z art. 121 i art. 123 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług - poprzez uznanie przez Organ podatkowy, że wystarczające jest zawiadomienie podatnika o wykreśleniu go z rejestru, przy czym powiadomienie to nie musi mieć formy decyzji i tym samym, nie musi zawierać jej elementów konstrukcyjnych, w tym w szczególności uzasadnienia faktycznego i prawnego dla podjętej czynności (rozstrzygnięcia) w postaci wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika podatku od towarów i usług;

3) naruszenie art. 96 ust. 9a pkt 3 w zw. z art. 96 ust. 9e ustawy o podatku od towarów i usług - poprzez niepodjęcie przez organ stosownych działań w celu wyjaśnienia, czy w okolicznościach sprawy nie znajduje zastosowania art. 96 ust.9e ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadniając swoje racje, Spółka powołała się na okoliczność, że na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług możliwa jest ingerencja organów podatkowych w rejestr podatników podatku od towarów i usług, polegająca na usunięciu z niego podatnika. Podstawą prawną dla takiego działania jest art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowi on, że wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnika podatku od towarów i usług podlega podatnik, który składał przez 6 kolejnych miesięcy lub przez dwa kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia. Jednocześnie jednak, Skarżący zwrócił uwagę na to, że zastosowanie wskazanego przepisu jest uzależnione od niewystąpienia przesłanki określonej w art. 96 ust. 9e ustawy o podatku od towarów i usług. W jego myśl tej regulacji, art. 96 ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Naczelnik Urzędu Skarbowego