Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Organiściak, Sędziowie WSA Beata Kozicka, Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.), Protokolant Karolina Czaplicka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2012 r. sprawy ze skargi A S.A. w K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/13

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. po rozpatrzeniu odwołania z dnia 29 listopada 2011 r. wniesionego przez A S.A. postanowiło

1/ uchylić decyzję organu I instancji nr [...] w sprawie uchylenia postanowienia Wójta Gminy Z. nr [...] z dnia [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] r. nr [...] określającej podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2006 w kwocie [...] zł. i orzec o braku podstaw do zastosowania art. 226 § 1 Ordynacji podatkowej,

2/ utrzymać w mocy postanowienie nr [...] z dnia [...] r. o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] r. nr [...] określającej podatnikowi wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2006 w kwocie [...] zł.

W podstawie prawnej zaskarżonego rozstrzygnięcia wskazano art. 233 § 1 pkt 2 lit.a w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 856 ze zm./ i § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości miejscowej samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 198, poz. 1925).

W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia podano na wstępie, że postanowieniem nr [...] z dnia [...] r. Wójt Gminy Z. nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej z dnia [...] r. nr [...] określającej A S.A. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2006 w kwocie [...] zł. Postanowienie to zostało wydane w oparciu o art. 239 b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym rygor natychmiastowej wykonalności decyzji może być nadany, jeżeli do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego pozostało mniej niż trzy miesiące.

W dniu 26 października 2011 r. na powyższe postanowienie wniesione zostało przez A S.A., reprezentowaną przez radcę prawnego M. H. zażalenie. Pełnomocnik podatniczki zarzucił w nim naruszenie art. 239 b § 2 oraz art. 124, art. 125 § 1, art. 121 § 1 i § 2, jak również art. 122 Ordynacji podatkowej. Uzasadniając te zarzuty, powołał się na wyrok WSA w Gdańsku z dnia 14 września 2010 r. , sygn. akt I SA/Gd 432/10 i podniósł, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 239b § 1 pkt 4 wymaga od organu podatkowego I instancji uprawdopodobnienia, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane, co jednakże jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej analizy stanu majątkowego i finansowego strony. Zdaniem pełnomocnika strony organ I instancji wymogu tego nie spełnił, gdyż w żadnym zakresie nie wskazał na zaistnienie przesłanki wymienionej w art. 239b § 2 Ordynacji podatkowej.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze