Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2010 r. i w 2011 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Pindel (spr.), Sędziowie WSA Beata Machcińska, Anna Tyszkiewicz-Ziętek, Protokolant specjalista Monika Adamus, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi A.C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2010 r. i w 2011 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz strony skarżącej kwotę 9.969 (dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/15

Decyzją z [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.; dalej: K.p.a.) - po rozpatrzeniu odwołania A.C. (dalej: strona) - utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta R. z [...], nr [...] w sprawie określenia wysokości dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w latach 2010-2011, w kwocie [...] zł w 2010 r. i w kwocie [...] zł w 2011 r. (łącznie [...] zł).

Z akt sprawy wynika, że strona prowadzi na terenie miasta R. trzy szkoły: Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Prywatną Szkołę Policealną dla Dorosłych "[...]". Działalność oświatowa była prowadzona w budynku Szkoły Podstawowej nr [...] w R., na podstawie umowy najmu.

W związku z przesłanymi w dniu [...] przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. wynikami przeprowadzonej kontroli skarbowej w związku z prowadzoną działalnością oświatową A.C., w dniu [...] zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie zwrotu do budżetu Miasta R. części dotacji udzielonej w 2010 r. i 2011 r. Postępowanie wszczęto w zakresie nieobjętym postępowaniem wszczętym z urzędu w dniu [...]. W postępowaniu wszczętym [...] organ I instancji wydał decyzję z [...], nr [...], w której określił stronie kwotę dotacji do zwrotu jako wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w latach 2010-2011 w łącznej kwocie [...] zł.

W niniejszej sprawie (wszczętej [...]), w decyzji z [...] organ I instancji uznał, że z dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2010 r. w wysokości [...] poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie dla strony za prowadzenie szkoły jako kierownika administracyjnego w wysokości [...] zł,

- wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w kwocie [...] zł,

- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań w kwocie [...] zł.

Natomiast w 2011 r. wysokości [...] zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla strony za prowadzenie szkoły jako kierownika administracyjnego w wysokości [...] zł,

- wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w kwocie [...] zł,

- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia w kwocie [...] zł,

- wydatki związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych w kwocie [...] zł,

- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań w kwocie [...] zł.

Organ I instancji odwołał się do art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.; dalej: u.f.p.) oraz do art. 90 ust. 3, 2a i 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm., dalej: u.s.o.) w brzmieniu obowiązującym w 2010 r. i 2011 r. Organ odniósł się również do nowelizacji przepisu art. 90 ust. 3d, który od dnia 1 stycznia 2014 r. został zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. e) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827). Zdaniem organu intencją ustawodawcy była zmiana brzmienia, poprzez doprecyzowanie tego przepisu, ale dotyczyć ona miała wydatków poniesionych nie wcześniej niż od początku kolejnego roku budżetowego otrzymywania dotacji (intencjonalne przesunięcie w czasie wejścia w życie tego przepisu). Zdaniem organu wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego mogły być finansowane z dotacji dopiero od 1 stycznia 2014 r. Dalej organ podał, że zgodnie z delegacją z art. 90 ust. 4 u.s.o. Rada Miasta R. podjęła uchwały:

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6532 Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze