Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2015 r. do września 2019 r. i zabezpieczenia na majątku spółki
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Pindel, Sędzia WSA Borys Marasek (spr.), Asesor WSA Katarzyna Stuła-Marcela, Protokolant st. sekretarz sądowy Arkadiusz Kmiotek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2022 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2015 r. do września 2019 r. i zabezpieczenia na majątku spółki 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach na rzecz strony skarżącej kwotę 500 zł (słownie: pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/19

Decyzją z dnia [...] r. nr [...], Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: DIAS), działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 13 § 1 pkt 2 lit. a, art. 33 § 1, § 2 pkt 1 i 2, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm., dalej: o.p.), po rozpoznaniu odwołania A spółki z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w K. (dalej: skarżąca, spółka), utrzymał w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. (dalej: Naczelnik UCS) z dnia [...]r. nr: [...], [...], [...], [...], [...] określającą:

• za styczeń 2015 r.

- przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł;

- kwotę odsetek za zwłokę należnych na dzień wydania decyzji naliczonych od zaległości podatkowej wynikającej z określonego przybliżonego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł;

• za luty 2015 r.

- przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł;

- kwotę odsetek za zwłokę należnych na dzień wydania decyzji naliczonych od zaległości podatkowej wynikającej z określonego przybliżonego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł;

• za marzec 2015 r.

- przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł;

- kwotę odsetek za zwłokę należnych na dzień wydania decyzji naliczonych od zaległości podatkowej wynikającej z określonego przybliżonego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł;

• za kwiecień 2015 r.

- przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł;

- kwotę odsetek za zwłokę należnych na dzień wydania decyzji naliczonych od zaległości podatkowej wynikającej z określonego przybliżonego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł;

• za maj 2015 r.

- przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł;

- kwotę odsetek za zwłokę należnych na dzień wydania decyzji naliczonych od zaległości podatkowej wynikającej z określonego przybliżonego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł;

• za czerwiec 2015 r.

- przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł;

Strona 1/19