Sprawa ze skargi R. S. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Paweł Kornacki, Sędziowie WSA Dorota Kozłowska, Bożena Pindel (spr.), Protokolant Katarzyna Czabaj, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2019 r. sprawy ze skargi R. S. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/11

Interpretacją indywidualną z [...] r. nr [...], wydaną na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), dalej "O.p.", Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy R. S. (S.), przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy estońska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi zagraniczną spółkę kontrolowaną - jest nieprawidłowe.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca będący polskim rezydentem podatkowym założył na terenie Republiki Estonii spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - A (dalej "Spółka"). Zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Republiki Estonii Spółka estońska jest osobą prawną oraz posiada status rezydenta podatkowego na terytorium Republiki Estonii.

Wnioskodawca posiada 49% udziałów w Spółce, poza nim udziałowcami są również jedna osoba fizyczna i jedna osoba prawna. W najbliższym czasie ma zamiar dokupić udziały w Spółce - nie mniej niż 10% udziałów, będzie więc posiadał więcej niż 50% udziałów. Pełni także funkcję jedynego członka zarządu Spółki. Zarząd został ustanowiony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Republice Estonii, a wnioskodawca posiada 100% praw głosu w zarządzie.

Spółka spełnia warunek przewidziany w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.), dalej "u.p.d.o.f.". Spółka na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, akcjami i udziałami, walutami, jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych m.in. typu REIT, ETF oraz innymi instrumentami finansowymi i instrumentami pochodnymi, a także w zakresie udzielania pożyczek. Dopuszcza również w przyszłości działalność w postaci obrotu prawami autorskimi, prawami do wizerunku lub innymi prawami własności przemysłowej. Spełnia zatem warunek przewidziany w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) u.p.d.o.f.

Spółka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na mocy ustawy o podatku dochodowym w Estonii - ustawa Tulumaksuseadus z dnia

15 grudnia 1999 r. (dalej "ustawa o podatku dochodowym w Estonii"). Zgodnie z § 4 (1) ww. ustawy na terytorium Republiki Estońskiej stawka podatku dochodowego dla spółek kapitałowych wynosi obecnie 20%. Na podstawie zaś § 50 (1) tej ustawy dochód Spółki wnioskodawcy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie jego dystrybucji do udziałowców Spółki estońskiej, a nie w momencie jego powstania (jak przewiduje np. polska ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych). Za dystrybucję dochodu w rozumieniu prawa estońskiego uznaje się nie tylko wypłatę dywidendy, ale również umorzenie udziałów oraz wniesionych wkładów do Spółki, a także wszelkiego rodzaju pożyczki udzielone Spółce na rzecz jej udziałowców. Okresem rozliczeniowym jest rok podatkowy w przypadku osób fizycznych oraz miesiąc w przypadku osób prawnych - § 3 (1) i (2) ustawy o podatku dochodowym w Estonii. Każdy dochód Spółki, czyli co do zasady różnica pomiędzy osiągniętymi przez Spółkę wszystkimi przychodami a poniesionymi przez tą Spółkę kosztami, związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu według stawki 20% (stawka nominalna) w momencie jego dystrybucji do wspólników.

Strona 1/11