Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych
Uzasadnienie strona 2/14

Spółka zadała następujące pytanie:

Czy Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy pożyczki?

Zdaniem Zainteresowanych, Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia mowy pożyczki.

Powołano art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wskazano, że celem ustawodawcy było wprowadzenie jasnego podziału pomiędzy czynności objęte regulacjami podatku od towarów i usług i czynności objęte regulacjami podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym podziałem, czynności podejmowane w obrocie profesjonalnym pozostają w sferze regulacji podatku od towarów i usług, podczas gdy czynności o charakterze nieprofesjonalnym są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Spółka powołała się na stanowisko prezentowane przez doktrynę (Z. Ofiarski Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych [w:] Ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2018, art. 2., H. Filipczyk [w:] Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2015, art. 2., M. Gargul, W. Oleś [w:] M. Gargul, W. Oleś, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2013, art. 2.) oraz orzecznictwo (wyrok WSA w Kielcach z 14 stycznia 2016 r., I SA/Ke 698/15), a także wydane interpretacje indywidualne (z [...] r., [...]; z [...] r., [...]; z [...] r., [...]).

W ocenie Spółki, niezależnie od miejsca jej faktycznego opodatkowania, z uwagi na fakt, iż Pożyczkodawca udzielając pożyczki działa, w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, o czym świadczy m.in. fakt, iż:

- pożyczka jest dokonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

- Pożyczkodawca będzie obowiązany (przy spełnieniu dodatkowych warunków) do wystawienia faktury dokumentującej dokonanie czynności,

- Pożyczkodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z udzieloną pożyczką,

- Pożyczkodawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wynagrodzenia z tytułu udzielenia pożyczki w proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług, to w związku z otrzymaniem pożyczki, po stronie Pożyczkobiorcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Organ interpretacyjny, prezentując własne stanowisko, uznał przedstawioną przez Wnioskodawcę ocenę za nieprawidłową.

Strona 2/14