Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Mendecka, Sędzia NSA Eugeniusz Christ, Sędzia WSA Krzysztof Winiarski (spr.), Protokolant Tomasz Grzesik, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2007 r. sprawy ze skargi A. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. orzeka, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do chwili uprawomocnienia się wyroku; 3. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz skarżącego A. G. tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego kwotę [...] ( słownie: [...]) złotych.

Uzasadnienie strona 1/11

A. G. złożył za rok 2004 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, w którym rozliczył się wraz z małżonką, J. G..

Decyzją z dnia [...]r. nr [...] Naczelnik urzędu Skarbowego w R. określił podatnikowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w wysokości [...]zł., uznając że małżonkowie G. bezpodstawnie z złożonym zeznaniu skorzystali z prawa do wspólnego opodatkowania.

W odwołaniu od powyższej decyzji A. G. zarzucił organowi pierwszej instancji naruszenie art. 6 ust. 2 i ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 1, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.), a także art. 122 w związku z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej i w związku z tym wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz umorzenie postępowania w sprawie.

W uzasadnieniu odwołania podatnik podniósł, iż organ podatkowy pierwszej instancji dokonał błędnej wykładni zarówno przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatnik polemizuje ze stanowiskiem organu, iż J. G. podlegała ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, mimo że z zarejestrowanej działalności nie uzyskała żadnego przychodu. Zdaniem skarżącego takie założenie jest sprzeczne przede wszystkim z art. 7 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ..., ponieważ zgodnie z jego treścią, za moment rozpoczęcia działalności w formie spółki ustawa uznaje moment uzyskania pierwszego przychodu i dopiero z tym momentem do danej osoby fizycznej znajdują zastosowanie przepisu ustawy.

Na poparcie swej tezy podatnik wskazał również przepisy ustawy - Prawo o działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. Podkreślił, że stosownie do art. 7 tejże ustawy przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zdaniem podatnika wskazuje to na intencję ustawodawcy oddzielenia czynności techniczno-prawnych, które poprzedzają podjęcie działalności, od samego podjęcia.

Podatnik powołał się również na fragment interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]r. nr [...], z której wynika, że "jakkolwiek podjęcie działalności z zachowaniem wymogów prawa jest uzależnione od uprzedniego dokonania określonych przepisami prawa czynności ewidencyjnych", to dokonanie wyłącznie czynności o takim charakterze, bez podjęcia jakichkolwiek innych działań, "które wskazywałyby na dążenie do osiągnięcia zysku" oznacza, że działalność gospodarcza nie została faktycznie podjęta.

Strona 1/11