Sprawa ze skargi E. R. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Paweł Kornacki, Sędzia WSA Krzysztof Kandut (spr.), Asesor WSA Katarzyna Stuła-Marcela, Protokolant st. sekretarz sądowy Arkadiusz Kmiotek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2020 r. sprawy ze skargi E. R. na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług 1) uchyla zaskarżoną interpretację; 2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę 680 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/8

Zaskarżoną interpretacją z [...] r. nr [...] Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na podstawie art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), uznał za nieprawidłowe stanowisko E. R.. (dalej zwany: wnioskodawca, strona, skarżący) przedstawione we wniosku z 16 kwietnia 2019 r., uzupełnionym 7 czerwca 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania wnioskodawcy za podatnika tego podatku z tytułu sprzedaży działki.

We wniosku o interpretację strona przedstawiła następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca na podstawie umowy darowizny z [...] r. zawartej z matką, stał się właścicielem nieruchomości gruntowej nr [...] położonej w gminie O., użytkowanej jako użytki rolne. Uprzednio matka skarżącego grunty te nabyła na podstawie decyzji reprywatyzacyjnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 listopada 2004 r. Przed wydaniem w/w decyzji reprywatyzacyjnej na gruncie w/w Gmina wybudowała przepompownię ścieków, w związku z czym wnioskodawca w uzgodnieniu z Gminą dokonał podziału działki nr [...] na działki nr [...] i [...]. Przepompownię posadowiono na działce nr [...] i tę działkę skarżący zbył na rzecz Gminy [...] r. Natomiast na działce nr [...] posadowione są dwa budynki mieszkalne z I połowy XIX wieku, z tego jeden stanowiący ruinę, a także dwa budynki gospodarcze wymagające natychmiastowych remontów.

Wnioskodawca w 2017 r. doprowadził do podziału działki nr [...] na działki nr [...] (zabudowana w/w budynkami) i [...] (niezabudowana), planując zbycie tej ostatniej. Działka nr [...], według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wchodzi w skład jednostki strukturalnej oznaczonej jako "tereny usługowo handlowe" - 90% pow. działki. Pozostałą część powierzchni działki stanowią "tereny zieleni nieurządzonej" oraz powierzchnia dla planowanego w przyszłości poszerzania drogi publicznej (głównej).

Wnioskodawca jest osoba fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Działka nr [...], jak oświadczył wnioskodawca, nigdy nie była wykorzystywana do działalności gospodarczej.

W przedstawionym stanie faktycznym skarżący zadał pytanie: czy sprzedając działkę nr [...] zobowiązany będzie do doliczenia do ceny zbycia podatku od towarów i usług i jego zapłaty ?

Przedstawiając własne stanowisko wnioskodawca wskazał, że nie powinien do kwoty sprzedaży gruntu doliczać podatku od towarów i usług.

Na wezwanie organu z [...] r. o sprecyzowanie wniosku skarżący podał, że działka nr [...], będąca w części nieużytkiem, była i jest wykorzystana jako łąka do koszenia trawy. Nie była i nie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a wnioskodawca nie był i nie jest rolnikiem ryczałtowym. Nie dokonywał sprzedaży płodów rolnych z własnej działalności rolniczej na tej działce, nie wynajmował jej ani nie wydzierżawiał. W związku z informacją, że Gmina w 2016 r. przystępuje do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego, wystąpił z wnioskiem, aby część powierzchni działki oznaczonej symbolem MN 15 ("tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej") stanowiącej około 36% powierzchni działki, została sklasyfikowana jako "tereny usług i handlu" (UC1), co spowoduje powiększenie już istniejącej powierzchni oznaczonej jako UC1. Wniosek powyższy został uwzględniony. Spowodowało to, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym od [...] r. działka nr [...] w 90% oznaczona jest jako UC1- "tereny usług i handlu, w tym obiektów o powierzchni sprzedaży do 2000 m2", natomiast pozostała część, to "tereny zieleni nieurządzonej" oraz tereny (w przyszłości) zarezerwowane pod drogi publiczne. Powodem wnioskowania o w/w zmiany przeznaczenia była informacja, jak podał wnioskodawca, że działki o jednolitym przeznaczeniu cieszą się większym zainteresowaniem, a poza tym powierzchnia o symbolu MN 15 ("tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej"), z uwagi na jej wielkość, wymagałaby prawdopodobnie podziału na mniejsze działki oraz wydzielenia gruntu pod drogę dojazdową, co spowodowałoby poniesienie dodatkowych określonych nakładów, czego skarżący chciał uniknąć.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej