Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r.
Uzasadnienie strona 3/6

Organ odwoławczy wskazał, iż termin płatności zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródłach przychodów za 2007 r. upłynął z dniem 27 grudnia 2013 r., tj. z 14 dniem liczonym od dnia doręczenia decyzji ustalającej i biorąc pod uwagę art. 70 § 1 o.p, zobowiązanie to ulegnie przedawnieniu z dopiero dniem 31 grudnia 2018 r.

Odnosząc się do kwestii wyłączenia naliczania odsetek za zwłokę, organ odwoławczy stwierdził, że chronologia podejmowanych czynności zarówno przez organ prowadzący postępowanie jak i stronę postępowania, w tym również pełnomocnika, ma decydujące znaczenie dla możliwości oceny wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 54 § 1 pkt 3 o.p. W załącznikach do decyzji organ odwoławczy przedstawił wykaz czynności podjętych przez siebie oraz organ pierwszej instancji w ramach postępowania uzupełniającego.

Zdaniem organu odwoławczego, skarżący błędnie wskazał, że opóźnienie w wydaniu decyzji trwało 25 miesięcy. Odwołanie bowiem wpłynęło od Izby w dniu 15 stycznia 2014 r., a decyzja w drugiej instancji wydana została w dniu [...] czyli postępowanie trwało blisko 16 miesięcy. Organ zaakcentował, iż odsetki za zwłokę zostały naliczone przez organ pierwszej instancji za okres od 28 grudnia 2013 r. do dnia 3 czerwca 2015 r., a nie jak wskazał pełnomocnik podatnika od 28 marca 2013 r. (str. 2 zażalenia); organ odwoławczy przypomniał, że decyzja w pierwszej instancji została wydana w dniu [...], a odsetki za zwłokę mogą być naliczone od następnego dnia po upływie terminu płatności, który w przypadku decyzji ustalającej, wynosi 14 dni od dnia jej doręczenia.

Organ odwoławczy, wskazał za jakie okresy czasu i dlaczego odsetki za zwłokę nie mogą zostać naliczone podatnikowi. Wyjaśnił, iż dokonał zaliczenia częściowej wpłaty z dnia 3 czerwca 2015 r. na zaległość podatkową w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. w takiej samej wysokości jak dokonał tego organ pierwszej instancji, zmniejszając tylko kwotę odsetek za zwłokę - korzystając z uprawnień reformatoryjnych. Dodał, że odsetki zostały wyliczone zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. Nr 165, poz.1373 z późn. zm) i że do zwrotu na rachunek bankowy podatnika pozostaje jeszcze kwota [...] zł (różnica w naliczonych przez organ, odsetkach za zwłokę) wraz z należnym oprocentowaniem.

6. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika w osobie adwokata, wniósł o uchylenie postanowienia organu odwoławczego w pkt 2 i zasądzenie kosztów postępowania. Zarzucił naruszenie art. 54 § 1 pkt 3 i art. 54 § 2 o.p. poprzez nieuwzględnienie, że w stanie faktycznym sprawy zachodzą przesłanki do odstąpienia od naliczania odsetek za zwłokę.

Strona 3/6