Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r.
Uzasadnienie strona 2/6

2. W dniu 3 czerwca 2015 r. podatnik wpłacił z tytułu ww. zaległości kwotę [...] zł.

Część tej kwoty, tj. [...] zł postanowieniem z dnia [...] została przez organ pierwszej instancji zaliczona na poczet zaległości podatkowej w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. - na należność główną w wysokości [...] zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie [...] zł. Pozostała część wpłaconej kwoty, tj. [...] zł, która stała się nadpłatą, została zwrócona na rachunek bankowy podatnika wraz z należnym oprocentowaniem w wysokości [...] zł. Postanowienie to zostało utrzymane w mocy przez organ odwoławczy postanowieniem z dnia [...], które jednak na skutek kontroli sądowoadministracyjnej zostało uchylone przez WSA w Gliwicach wyrokiem z dnia 30 maja 2017 r. sygn. akt I SA/Gl 1616/16.

Mając na uwadze wytyczne WSA w Gliwicach zawarte w ww. wyroku, organ odwoławczy postanowieniem z dnia [...] uchylił w całości postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. z dnia [...] i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

3. Organ pierwszej instancji postanowieniem z dnia [...] część wpłaty, tj. [...] zł zaliczył na należność główną w kwocie [...] zł oraz na odsetki za zwłokę w wysokości [...] zł. Pozostałą kwotę, tj. nadpłatę w wysokości [...] zł wraz z należnym oprocentowaniem (za okres od 3 czerwca 2015 r. do 3 lipca 2017 r.) w kwocie [...] zł, zwrócił na rachunek bankowy podatnika.

4. W zażaleniu na ww. postanowienie podatnik wniósł o jego uchylenie, zarzucają cyt.: "niewłaściwe zastosowanie przepisów art. art. 54 § 2, przy zast. art. 121 § 1 i § 2 w zw. z art. 122 ustawy ordynacja podatkowa, skutkujące ustaleniem, że po stronie podatnika powstała zaległość podatkowa skutkująca naliczeniem odsetek za zwłokę w wysokości [...] zł".

5. Organ odwoławczy postanowieniem z dnia [...] (nr [...]), wydanym na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a oraz art. 239 w zw. z art. 62 § 4 i art. 55 § 1 o.p., postanowił:

1) uchylić w całości zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji,

2) orzec o zaliczeniu z dniem 3 czerwca 2015 r., zgodnie z art. 62 § 4 i art. 55 § 1 o.p., częściowej kwoty wpłaty w wysokości [...] zł, na poczet zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r.:

- na należność główną w wysokości [...] zł,

- na odsetki za zwłokę w wysokości [...] zł.

Organ odwoławczy wyjaśnił, iż tylko część wpłaconej w dniu 3 czerwca 2015 r. kwoty jest nadpłatą, o której mowa w art. 72 § 1 pkt 1 o.p, gdyż wpłata dokonana przez podatnika dotyczyła zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródłach przychodów za 2007 r., czyli podatku należnego, jednak z uwagi na fakt, iż jego wysokość została skonkretyzowana (zmniejszona) dopiero decyzją z dnia [...], to tylko jej część stała się kwotą nadpłaconego podatku. Kwota, która pozostała po zarachowaniu, została/zostanie wraz z należnym oprocentowaniem zwrócona przez organ pierwszej instancji na rachunek bankowy podatnika.

Strona 2/6