Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Pindel, Sędzia NSA Eugeniusz Christ, Sędzia WSA Beata Machcińska (spr.), , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 13 lutego 2019 r. sprawy ze skargi B. D. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/6

Przedmiotem skargi B.D. (dalej "podatnik" lub "skarżący") jest postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej "organ odwoławczy") z dnia [...] wydane w przedmiocie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r.

Stan sprawy przedstawia się następująco:

1. Naczelnik Urzędu Skarbowego w D. (dalej również "organ pierwszej instancji") decyzją z dnia [...] ustalił skarżącemu wysokość należnego zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. w kwocie [...] zł. Decyzja ta została doręczona skarżącemu w dniu 13 grudnia 2013 r., a więc termin płatności zobowiązania upłynął z dniem 27 grudnia 2013 r. (14 dni od dnia doręczenia decyzji).

Organ odwoławczy decyzją z dnia [...] uchylił w całości ww. decyzję i orzekł nową wysokość zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. w kwocie [...] zł. Decyzja ta w dniu 21 grudnia 2015 r. została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (wyrok w sprawie o sygn. akt I SA/G1 785/15). Następnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w dniu [...] wydał decyzję, którą ponownie uchylił decyzję organu pierwszej instancji z dnia [...] i ustalił wysokość należnego zobowiązania w kwocie [...] zł. Po rozpatrzeniu skargi na tę decyzję, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 16 listopada 2016 r. sygn. akt I SA/G1 1102/16 uchylił ją.

Kolejną decyzją z dnia [...] organ odwoławczy, działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej "o.p."), art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1b i art. 25b-g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, dalej "u.p.d.o.f.") oraz art. 3 ustawy z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 251), uchylił decyzję organu pierwszej instancji z dnia [...] ustalającą skarżącemu zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 2007 r. i orzekł, że prawidłowa wysokość tego zobowiązania podatkowego wynosi [...]zł. Skarga na powyższą decyzję została oddalona wyrokiem z dnia 7 grudnia 2017 r. sygn. akt I SA/G1 943/17 (wyrok prawomocny).

Strona 1/6