Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Eugeniusz Christ (spr.), Sędzia WSA Paweł Kornacki, Sędzia NSA Ewa Madej, Protokolant Ewelina Cyroń, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w C. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego uchyla zaskarżone postanowienie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/5

Postanowieniem z dnia [...] znak: [...], wydanym na podstawie art. 61a § 2, art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013, 267 ze zm.) oraz art. 17 § 1, art. 18, art. 23 § 1 i § 4 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012.1015 ze zm.), dalej ustawa egzekucyjna, po rozpatrzeniu zażalenia złożonego przez A Sp. z o.o. w C., dalej Spółka lub strona, na postanowienie organu egzekucyjnego Naczelnika [...][...] Urzędu Skarbowego w B., dalej organ egzekucyjny, z dnia [...] Nr [...] w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, wniesionego w piśmie z dnia 4 lutego 2014 r., nazwanego skargą na czynności egzekucyjne objęte zawiadomieniem z dnia 20 grudnia 2013 r. - Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy postanowienie organu egzekucyjnego.

Uzasadniając rozstrzygnięcie organ odwoławczy stwierdził, że organ egzekucyjny wystawił w dniach [...] i [...] tytuły wykonawcze o określonych numerach, kierując je do egzekucji wszczętej zawiadomieniem z dnia 20 grudnia 2013 r. o zajęcie rachunku bankowego Spółki. Odpisy tytułów wykonawczych wraz z zawiadomieniem o zajęciu doręczono Spółce w dniu 21 stycznia 2014 r. W ustawowym terminie tj. pismem z dnia 28 stycznia 2014 r. Spółka wniosła zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne, wnosząc o uchylenie tytułów wykonawczych i umorzenie postępowania egzekucyjnego, następnie pismem z dnia 4 lutego 2014 r. Spółka złożyła skargę na czynności egzekucyjne objęte zawiadomieniem, skierowaną do organu nadzoru, wnosząc o ich uchylenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu "skargi" Spółka przedstawiła nieistnienie obowiązku zapłaty należności (podatek VAT) objętych prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym i brak jakichkolwiek podstaw do jego wszczęcia i prowadzenia. "Skarga" została przekazana organowi egzekucyjnemu. Postanowieniem z dnia [...] organ egzekucyjny działając w oparciu o art. 33, art. 34 oraz art. 59 w związku z art. 17 ustawy egzekucyjnej odmówił uznania zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej i odmówił umorzenia postępowania egzekucyjnego. Tego samego dnia ten sam organ odmówił wszczęcia postępowania o umorzenie postępowania egzekucyjnego, wniesionego w "skardze" z dnia 4 lutego 2014 r. doręczając Spółce to postanowienie w dniu 15 kwietnia 2014 r.

W zażaleniu na to postanowienie Spółka zarzuciła błąd w ustaleniach faktycznych i naruszenie przepisów prawa, wnosząc o jego uchylenie oraz wskazując, że nie posiada niezapłaconych podatków.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej